Digitale skjema for arbeidstidssøknader single

– Den digitale løsningen innebærer at søknadsprosessen blir enklere, og veiledningen til den som søker blir bedre, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid åpner for en annen fordeling av arbeidstiden. Dette innebærer at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder. I gjennomsnitt skal imidlertid arbeidstiden ikke overstige lovens grenser.

Bedre veiledning

Søknader har fram til nå blitt sendt fra søker i fritt format på epost eller brev. Ved søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstid kreves spesifiserte opplysninger og dokumentasjon i form av vedlegg, noe som har gjort at søknadsprosessen har vært utfordrende for søkere. En stor andel av de søknadene Arbeidstilsynet har mottatt har vært mangelfulle, og Arbeidstilsynet derfor vært nødt til å innhente tilleggsopplysninger for å få saken tilstrekkelig opplyst. Dette har gjort søknadsprosessen ressurskrevende både for søker og Arbeidstilsynet, og har også ført til at saksbehandlingstiden har vært unødvendig lang.

Skjermbilde som viser startsiden for det nye digitale skjemaet.

Gjennom de digitale skjemaene får søkerne bedre hjelp til å fylle ut alle de opplysningene som er nødvendige for at Arbeidstilsynet skal kunne behandle søknaden.
Den digitale løsningen vil trolig også føre til kortere saksbehandlingstid, fordi overgangen fra papirbasert til digital løsning vil gi en mer effektiv og oversiktlig behandling av søknadene.

I første omgang vil Arbeidstilsynet ta i bruk digitalt skjema for søknad om gjennomsnittsberegning. Den samme løsningen vil senere bli tilgjengelig for søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstid på særskilt grunnlag og utvidet overtidsarbeid.

– På sikt vil det bli krav om at alle søknader om arbeidstid skal leveres på digitale skjema, sier Vollheim.

Sikrere måte å søke på

Digital søknad er en sikrere måte å søke på enn papirbaserte løsninger. Søkeren logger seg på via ID-porten, og søknaden blir lagret på Altinn, slik at den som søker kan finne igjen søknaden sin der.

Skjemaløsning ligger tilgjengelig på: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/gjennomsnittsberegning/soknad-gjennomsnittsberegning-alminnelig-arbeidstid/

De siste ti årene har Arbeidstilsynet sett en klar økning i antall søknader om ulike arbeidstidsordninger. I 2008 var tallet 1608. Ti år senere var tallet økt til 2209, altså en økning på litt over 35 prosent. Arbeidstilsynet mottar flest søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstid fra bygg- og anlegg, verft og helse og omsorg.

– Vi ønsker at flest mulig skal bruke digitale skjema framover, sier direktør Trude Vollheim.