Hvorfor må daglig leder ha HMS kurs?

HMS kurs for ledere og verneombud på nett (elæring)I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke deligeres. Videre skal denne opplæringen kunne dokumenteres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b). Å gjennoføre HMS kurset her på hmsdirekte.no er også relevant for disse arbeidstakerne.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

HMS kurset vårt har følgende mål:

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
  • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

Videre sier arbeidstilsynet at opplæringen og kurset skal være tilpasset den enkelte bedrifts situasjon og behov. HMSdirekte vet at ikke alle bedrifter har hverken behov eller, frem for alt, råd til å reise bort i 2-3 dager og delta på dyre HMS kurs på et flott konferansesenter eller hotell. Ikke bare koster kurst skjorta, men reisekostnader og tapt arbeidsinntekt må også regnes med.

HMS kurset til HMSdirekte dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgier/leder setter seg inn i.

I tillegg til selve beviset på at opplæring er gjennomført stilles det også krav til at bedriften skal arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. HMSdirekte gir deg, ved bestått HMS test, alle dokumenter, maler og informasjonssystem som trengs for å komme godt i gang HMS arbeidet i din bedrift.