HMS-kurs for Verneombud

Dette verneombudskurset er et alternativ til det vanlige 40 timers kurset.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 sier:

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19

For å benytte denne muligheten til kortere HMS opplæring slik lovverket åpner for må to ting gjøres:

 1. Lag en skriftlig avtale som dokumenterer at partene er enige om å gjennomføre kortere HMS opplæring for verneombud.
 2. Dokumentere at det er forsvarlig med kortere HMS opplæring i en forsvarlighetsvurdering.

En mal til denne dokumentasjonen kan lastes ned her.

Innhold i Verneombudskurset

Introduksjon til verneombudsrollen:

 • Verneombudets rettigheter og plikter.
 • Samarbeid mellom verneombud, arbeidsgiver og andre HMS-aktører.

HMS-lovgivning:

 • Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.
 • Internkontrollforskriften og andre relevante HMS-reguleringer.

Risikokartlegging og risikovurdering:

 • Metoder for å identifisere og vurdere risikoer.
 • Tiltak for å redusere og håndtere risikoer.

Forebygging av ulykker og skader:

 • Analyse av arbeidsulykker og nestenulykker.
 • Utvikling av forebyggende tiltak og sikkerhetsrutiner.

Ergonomi:

 • Prinsipper for ergonomisk arbeidsmiljø.
 • Forebygging av muskel- og skjelettplager.

Psykososialt arbeidsmiljø:

 • Håndtering av stress, mobbing og konflikter.
 • Tiltak for å fremme trivsel og psykisk helse på arbeidsplassen.

Førstehjelp og nødhjelp:

 • Grunnleggende førstehjelpskunnskaper.
 • Beredskapsplaner og håndtering av nødsituasjoner.

Systematisk HMS-arbeid:

 • Utvikling og implementering av HMS-systemer.
 • Kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet.

Verneombudets praktiske oppgaver:

 • Gjennomføring av vernerunder og inspeksjoner.
 • Rapportering av funn og oppfølging av tiltak.

Miljøhensyn:

 • Bærekraftige praksiser og miljøvennlig drift.
 • Håndtering av miljøutfordringer på arbeidsplassen.

Kommunikasjon og samarbeid:

 • Effektiv kommunikasjon med ansatte og ledelse.
 • Metoder for å fremme samarbeid og engasjement i HMS-arbeidet.

Kurset inkluderer bare teori og ingen praktiske øvelser. Dette må eventuelt organiseres av bedriften selv dersom det er behov. Formålet er å styrke verneombudets evne til å bidra til en trygg og helsefremmende arbeidsplass.

Start HMS kurset

Velg språk: