Obligatorisk HMS kurs for ledere

HMS kurs for ledere er lovpålagt:

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

AML §3-5

Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Dette lederkurset i HMS er designet for å gi bedriftens leder den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Kurset fokuserer på lederens ansvar og roller i HMS-arbeidet og dekker følgende hovedtemaer:

Kursinnhold

 1. Introduksjon til HMS for ledere:
  • Betydningen av HMS for virksomhetens suksess.
  • Lederens rolle i HMS-arbeidet.
 2. HMS-lovgivning og forskrifter:
  • Oversikt over relevant HMS-lovgivning, inkludert Arbeidsmiljøloven.
  • Plikter og ansvar ifølge lovverket.
 3. Organisering og systematisk HMS-arbeid:
  • Hvordan etablere og vedlikeholde et HMS-system.
  • Internkontroll og kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet.
 4. Risikokartlegging og risikovurdering:
  • Metoder for å identifisere og vurdere risikoer.
  • Implementering av tiltak for å redusere risiko.
 5. Forebygging av ulykker og skader:
  • Analyse av arbeidsulykker og utvikling av forebyggende tiltak.
  • Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner.
 6. Ergonomi og tilrettelegging:
  • Prinsipper for ergonomi og tilrettelegging av arbeidsplassen.
  • Forebygging av muskel- og skjelettplager.
 7. Psykososialt arbeidsmiljø:
  • Hvordan håndtere stress, konflikter og mobbing.
  • Tiltak for å fremme trivsel og et positivt arbeidsmiljø.
 8. Kommunikasjon og involvering:
  • Effektiv kommunikasjon om HMS med ansatte.
  • Hvordan engasjere ansatte i HMS-arbeidet.
 9. HMS-kultur og ledelse:
  • Hvordan bygge og opprettholde en sterk HMS-kultur.
  • Ledelsens rolle i å fremme HMS på arbeidsplassen.
 10. Praktiske øvelser og case-studier:
  • Gjennomgang av konkrete eksempler og case-studier.
  • Praktiske øvelser for å anvende teoretisk kunnskap i praksis.

Målet med et HMS-kurs for ledere er å styrke lederens kompetanse i HMS-arbeidet, slik at de kan lede virksomheten på en måte som sikrer et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte.