Grunnkurs i HMS

Grunnkurset i HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) dekker en rekke grunnleggende temaer som er viktige for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Kursinnhold

  1. Introduksjon til HMS: Grunnleggende prinsipper og betydningen av HMS på arbeidsplassen.
  2. Lovverk og forskrifter: Oversikt over relevant HMS-lovgivning, inkludert Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, og andre relevante forskrifter.
  3. Rolle- og ansvarsfordeling: Klargjøring av roller og ansvar for arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombud.
  4. Risikokartlegging og risikovurdering: Metoder for å identifisere, vurdere og håndtere risikoer på arbeidsplassen.
  5. Forebygging av ulykker og skader: Strategier og tiltak for å forhindre arbeidsulykker og yrkesskader.
  6. Ergonomi: Betydningen av gode arbeidsstillinger og tilrettelegging for å forhindre muskel- og skjelettplager.
  7. Psykososialt arbeidsmiljø: Hvordan håndtere stress, mobbing, og andre psykososiale utfordringer på arbeidsplassen.
  8. Nødhjelp og førstehjelp: Grunnleggende førstehjelpskunnskaper og hvordan håndtere nødsituasjoner.
  9. Miljøhensyn: Hvordan arbeidsplassen kan redusere sitt miljøavtrykk og jobbe bærekraftig.
  10. Internkontrollsystemer: Hvordan etablere og vedlikeholde et effektivt internkontrollsystem for HMS.

Disse temaene bidrar til å skape en helhetlig forståelse av HMS-arbeidet og gir deltakerne verktøyene de trenger for å implementere og opprettholde en sikker og helsefremmende arbeidsplass.

Målgruppe

Alle ansatte