Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Internkontroll

4384185_blogSom en del av bestått HMS kurs hjelper HMSdirekte deg med å komme i gang med rutinene rundt internkontroll av HMS arbeidet.

Hva innebærer internkontroll?

Internkontrollforskriften sier følgende:

  1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
  2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
  3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
  4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
  5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
  6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.
  8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Det er ditt ansvar som leder/arbeidsgiver å sørge for at internkontroll implementeres og gjennomføres med hjelp fra dine ansatte.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

HMSdireke gir deg de malene og dokumentene du trenger for å komme i gang med dette arbeidet som en del av bestått HMS kurs.

I tillegg har vi også gjort tilgjengelig noen generelle maler som kan være nyttig i din bedrift.

Comments are closed.