Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Nyheter fra Arbeidstilsynet

Bedre lønn, men fortsatt utfordringer i renholdsbransjen

Rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra» er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold.

– Det er en grundig og god rapport som gir et godt bilde på tilstanden i renholdsbransjen. Fafo har intervjuet over 500 renholdere, som har gitt oss verdifull innsikt i deres arbeidshverdag, om viktige tema som psykososiale arbeidsforhold, lønn, arbeidstid og HMS-ordninger, sier Trude Vollheim.

Positiv lønnsutvikling

Resultatene viser at allmenngjøringen, som trådte i kraft i 2011, har hatt en positiv og markant effekt på lønnsnivået i bransjen.

– Allmenngjort lønn er noe vi har kontrollert i våre tilsyn, og det er gledelig å se at det er en positiv lønnsutvikling i bransjen, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Samtidig oppgir 1 av 4 renholdere i undersøkelsen at de aldri får de tilleggene de har krav på ved kvelds-/nattarbeid. Dette gjelder særlig arbeidstakere som ikke er født i Norge. Over halvparten av de som jobber på flere oppdragssteder oppgir at de ikke får betalt mellom oppdrag.

Færre jobber natt

Rapporten viser også at det er færre som jobber på kveld/natt/tidlig morgen, og at flere renholdere jobber på dagtid.

– Det er positivt at flere får flyttet arbeidstiden sin til dagtid. Nattjobbing har flere kjente skadelige konsekvenser for helsa, sier Vollheim.

Høyere tidspress

Rapporten viser at renholdsbransjen fortsatt er en bransje med utfordringer, som for eksempel høyt arbeidspress, alenejobbing og lav lederstøtte.

Tidspresset for renholderne kan se ut til å være økende, særlig i store virksomheter. 3 av 10 renholdere svarer at de i dag rengjør større arealer på samme tid enn for to-tre år siden. Nesten 4 av 10 renholdere oppgir at de ikke får betalt dersom de bruker lengre tid enn avtalt. Rapporten peker også på en krevende konkurransesituasjon for renholdsvirksomhetene. 

– Deler av renholdsbransjen er preget av useriøse aktører, som gjør konkurransesituasjonen vanskelig for de som driver seriøst. Det er viktig at de som kjøper renholdstjenester forstår at de har en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, ved å kjøpe tjenester lovlig fra godkjente renholdsvirksomheter. Det kan de enkelt sjekke på www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret, oppfordrer Vollheim. 

Et annet forhold som kommer frem i rapporten er at mange renholdere opplever en ensom arbeidshverdag, hvor de i stor grad jobber alene, og har lite kontakt med sin leder. Nær 4 av 10 renholdere oppgir at de ikke har ukentlig kontakt med sin leder.

Fortsatt tilsynsaktivitet

Arbeidstilsynet har intensivert tilsynsinnsatsen blant små og mellomstore virksomheter de siste årene, og rapporten viser at dette har virksomhetene merket.

– Renholdsbransjen er en av Arbeidstilsynets prioriterte næringer også i 2018 og 2019. I tillegg til tilsyn fortsetter vi arbeidet med informasjon og veiledning til både renholdsvirksomheter og innkjøpere, sier Trude Vollheim

Fakta om rapporten

• Rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra» er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene ved Arbeidstilsynet.

• Rapporten ser på effekten av tiltakene som er iverksatt siden 2011 for å rydde opp i renholdsbransjen.

• Rapporten er basert på et bredt utvalg datakilder, blant annet en ny spørreundersøkelse blant over 500 renholdere på flere språk, og tidligere undersøkelser blant renholdsvirksomheter og kjøpere av renholdstjenester. I tillegg har forskerne sett på ulike registre fra SSB og data fra Arbeidstilsynet

Pressekontakt:

Heidi I. Mehli, heidi.mehli@arbeidstilsynet.no, tlf: 959 07 443 

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

Kampanjen er et samarbeid mellom partene i utelivsbransjen (NHO Reiseliv, Virke, Parat, Fellesforbundet, og KS), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet.
– I kampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» setter vi seksuell trakassering på dagsorden. Myndighetene og partene har sammen utarbeidet en veileder og et kurs, som vil være nyttige verktøy for forebygging og håndtering av seksuell trakassering på jobb, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Sett strek sammen

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering. Vi ønsker også å øke arbeidstakernes kunnskap om hva seksuell trakassering er og hvilke rettigheter de har, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de utsettes for seksuell trakassering på jobb.
– Det handler om å sette strek i fellesskap. Ledere og ansatte må sammen finne ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass og hvor de setter strek for seksuell trakassering. Vi kan tilby drahjelp, tips og veiledning og gode eksempler, sier Vollheim.

Veileder, kurs og tilsyn

Arbeidstilsynets inspektører og fagfolk har i samarbeid med LDO utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Veilederen ligger på LDO sine nettsider. 
I forbindelse med kampanjen vil vi også i løpet av høsten tilby kurs over landet rettet mot arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte. Arbeidstilsynet følger opp temaet seksuell trakassering i alle tilsyn i overnatting- og serveringsbransjen.

Seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering:

  1. Kartlegg risiko. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak
  2. Regler for oppførsel. Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse
  3. Rutiner for håndtering. Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse
  4. Brudd må føre til reaksjoner. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)
  5. Tydelig lederansvar. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig
  6. Snakk om seksuell trakassering. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

Kampanjen er forankret i Treparts bransjeprogram uteliv, men innholdet og budskapene gjelder for alle bransjer. Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet og kampanjen er like relevant for hele arbeidslivet.

Du finner veilederen med utfyllende beskrivelser av de seks tiltakene, samt oversikt over kursene på www.settestrek.no

Fakta

I Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 2016 sier fire prosent av de sysselsatte at de blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende en gang i måneden eller oftere. Dette rammer flere kvinner enn menn. Blant unge kvinner mellom 18 og 24 år var det 13 prosent som oppgir å være utsatt for seksuell trakassering på jobb. Fire av fem oppgir at trakasseringen ble utført av gjester/kunder.

I overnattings- og serveringsbransjen oppgir 14 prosent av alle ansatte at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Hele 22 prosent av kvinnene som jobber i bransjen oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. 

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets temaside om seksuell trakassering.

Kontaktpersoner

Pressekontakter Arbeidstilsynet:
Heidi I. Mehli, heidi.mehli@arbeidstilsynet.no, tlf: 959 07 443
Eva Barth Haakensen, eva.barth.haakensen@arbeidstilsynet.no, tlf: 924 430 88

Syk i ferien?

Du kan kreve å få nye feriedager fra første sykedag, og du har rett til å få like mange nye feriedager som du har vært syk. Et slikt krav må du dokumentere med legeerklæring. Kravet må gis til arbeidsgiver så raskt som mulig og «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet gjenopptas. Merk at egenmelding ikke gir rett til nye feriedager.

Syk før ferien har startet?

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien har begynt, kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og gis til arbeidsgiver senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.

Les mer om retten til ferie