Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Nyheter fra Arbeidstilsynet

Ny rapport om ulykker i bygg og anlegg gir viktig kunnskap

Rapporten skal brukes til å identifisere problemområder og måle endringer over tid, og er myndighetenes bidrag til et samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen (se faktaboks).  

– Rapporten viser blant annet de hyppigste ulykkestypene ved graveulykker og ved arbeidsskadedødsfall. Kunnskap om ulykkestyper er nødvendig for å kunne iverksette spesifikke ulykkesforebyggende tiltak, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Flere analyser gir viktig kunnskap

Årets rapport har følgende hovedtema

 • Nå-tilstanden og utviklingen i arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader
 • Analyse av 108 arbeidsulykker ved gravearbeid – med fokus på ulykkestyper og årsaksforhold
 • Analyse av arbeidsskadedødsfall i 2011-2017, med fokus på å finne de hyppigste ulykkestypene, hvilke barrierer som har sviktet og omfanget av farlige handlinger som medvirket til ulykkene.
 • Analyse av sikkerhetsstyring og sikkerhetsresultat i 12 byggeprosjekter

Resultatene viste at prosjekter med et sterkt sikkerhetsresultat i gjennomsnitt scoret langt høyere på sikkerhetsstyringsfaktorer enn prosjektene med svakt sikkerhetsresultat.

– For å oppnå gode sikkerhetsresultater i byggeprosjekt er det spesielt viktig med god styring av byggeplassen, arbeidskraftstyring og operativ risikostyring, sier Vollheim.

Manglende barrierer mellom arbeidstaker og farer er en gjenganger i mange ulykker. Eksempler er arbeidstakere som oppholder seg i gravemaskinens arbeidsområde og at det mangler fysiske barrierer som hindrer fall og utforkjøring.

– Sikkerhet for de som utfører bygge- og anleggsarbeid må skapes og gjenskapes hver dag gjennom kontinuerlig jobbing for å forebygge ulykker, i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter og på alle nivå i virksomheter, sier Vollheim.

Arbeidsskadedødsfall

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Vi ser en avtagende tendens i antall arbeidsskadedødsfall etter 2014.

Over 25 % av de som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsprosjekt i perioden 2012-2018, kom imidlertid fra andre næringer enn bygge- og anleggsvirksomhet. Antall arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsprosjekt har også vist en avtagende tendens etter 2014, men med det lavest antallet i 2015.

Totalt var det i 2018 seks personer som omkom i bygge- og anleggsprosjekter. Hittil i år er det registrert sju arbeidsskadedødsfall i næringen bygge- og anleggsvirksomhet.

– Det er naturlig at antall arbeidsskadedødsfall vil variere noe fra år til år. Men hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye.

Beskjeden nedgang i arbeidsskader

I 2018 ble det registrert 2670 ikke-dødelige arbeidsskader i næringen. Dette tilsvarer 10,2 arbeidsskader per 1000 ansatte. Antall arbeidsskader per 1000 sysselsatte viser en nedgang fra 2014 fram til 2017 og en utflating i 2018. Nedgangen skyldes i all hovedsak at antall sysselsatte har økt i perioden, da antall registrerte arbeidsskader har vært forholdsvis stabilt, men vi ser en beskjeden nedgang. Næringen ligger fortsatt noe over gjennomsnittet for alle næringer (som er 8,3 skader per 1000 ansatte), men forskjellen har blitt mindre.

– Næringen, partene og myndighetene har i flere år samarbeidet for å bedre sikkerheten i næringen, men det er fremdeles mange utfordringer og behov for innsats for å forebygge ulykker og skader, sier Vollheim.

Les rapporten: pdf

KOMPASS Tema nr 1 2019 Ulykker i bygg og anlegg – Rapport – 2019.pdf

 • Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er et samarbeid mellom aktører der deltagerne deler en nullvisjon for skader i bygge‐ og anleggsnæringen og er enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted.
 • Myndighetenes forpliktelser i dette samarbeidet er å utarbeide en årlig rapport over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge‐ og anleggsnæringen.
 • Årets rapport er den femte i rekken. Tidligere rapporter finner du her (SfSBA.no) 

Nytt samtaleverktøy skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering på jobb

En ny undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv, blant 1004 nordmenn over 18 år, viser at hele 78 prosent opplever at ledelsen har lite fokus på seksuell trakassering opp mot julebordsesongen.

– Julebordsesongen er en god anledning til å minne om ansattes rett til en arbeidsplass uten seksuell trakassering. Alle arbeidsgivere har nå en naturlig anledning til å ta opp temaet med sine ansatte. Bedrifter som ikke har rutiner for forebygging og håndtering, må få dette på plass, direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

12 ulike dilemmaer som utgangspunkt for diskusjon

Samtaleverktøyet er bygget opp som en quiz, hvor ledere og ansatte i en virksomhet sammen kan gå igjennom 12 ulike dilemmaer knyttet til seksuell trakassering. De ulike svaralternativene danner utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner som skal knyttes til eget arbeidsmiljøarbeid.
– En samtale mellom leder og ansatte er det viktige første tiltaket i arbeidet med å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Vollheim.

Det er ikke alltid like lett å finne tid og sted til en slik samtale. Seksuell trakassering kan også være et tema det kan være litt vanskelig å snakke om. Derfor har partene i arbeidslivet, i samarbeid med Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet, utviklet dette samtaleverktøyet, som kan gjøre det litt lettere. Verktøyet er en del av kampanjen #settestrek i regi av Treparts bransjeprogram uteliv.

Verktøyet er spesielt rettet mot overnattings- og serveringsbransjen, men det kan også brukes av andre. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og vil være tilgjengelig på deres nettside og på vår felles kampanjeside www.settestrek.no.

4 av 10 gjør tiltak for å forebygge seksuell trakassering

NHO reiselivs tall viser at 40 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter har gjort tiltak eller planlegger å gjennomføre tiltak for forebygging.
– Vi har tall som viser at 40 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter har gjort tiltak eller planlegger å gjennomføre tiltak for forebygging. Det er en god start, men vi har fortsatt en vei å gå. Det nye samtaleverktøyet som lanseres nå senker terskelen, og gjør det lettere å snakke om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Jeg anbefaler alle ledere å ta det i bruk, sier adm.dir. i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Lenke til verktøyet: https://www.ldo.no/kampanje-for-seksuell-trakassering1/quiz/

Heidi I. Mehli

Pressekontakt

95907443

 

Arbeidstilsynet med ny tilsynsaksjon mot risikofylt gravearbeid

I august og september har Arbeidstilsynet gjennomført sin andre tilsynsaksjon med grøfte- og gravearbeid i år. I aksjonen i mai og juni ble 222 virksomheter kontrollert og 13 av disse ble stanset. I høstens aksjon ble det gjennomført 296 tilsyn. På 12 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, en noe lavere andel enn i vårens aksjon.

– Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid, og arbeidet må foregå trygt og sikkert, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Vurderer 18 overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet vurderer å gi 18 overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen i høst. Noen på grunn av risikofylt graving. Andre på grunn av at arbeidstakere i virksomhetene ikke hadde gyldig HMS-kort.

Til tross for stans og mulige overtredelsesgebyr er hovedinntrykket likevel at de fleste virksomhetene jobber godt med sikkerheten. Men Arbeidstilsynet har valgt å fokusere på dette temaet fordi skadepotensialet er stort når ulykker skjer.

Økning i antall graveulykker

Arbeidstilsynet har analysert ulykker i forbindelse med gravearbeid i perioden 2014 til 2018.

116 arbeidstakere ble skadet i de 108 graveulykkene som er analysert, og av disse omkom 8 personer. Graveulykkene utgjør 5 prosent av ulykkene som meldes til Arbeidstilsynet, og hele 20 prosent av arbeidsskadedødsfallene der bygge- og anleggsvirksomheter er involvert.

I 2018 ble det innrapporter om lag dobbelt så mange graveulykker som i tre av de fire foregående årene. Årsaken til denne økningen er ikke kjent. 

Arbeidstilsynet har blant annet registrert ulykker hvor arbeidere blir helt eller delvis begravd av masser som raser ned, blir truffet av armen på en gravemaskin når de oppholder seg i maskinens arbeidsområde eller får stein over seg Det har også vært ulykker der gravemaskiner velter eller blir med et ras ut i vann. Når masser gir etter, følger gjerne maskinen med, og de som arbeider i området rundt er også utsatt.

 – Dette er ulykker med stor risiko for alvorlige skader, og slike ulykker må forebygges, sier Trude Vollheim.

I de ulykkene Arbeidstilsynet har registrert, er gravemaskiner ofte involvert, men også dumpere, lastebiler og hjullastere.

Typiske funn

Tilsynsaksjonen mot risikofylt gravearbeid er et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere skader og ulykker i anleggsbransjen.

Typiske funn, som har ført til pålegg i denne tilsynsaksjonen er:

 • Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger
 • Manglende geotekniske undersøkelser
 • Oppfølging av grøfteplaner og instrukser er mangelfull
 • Rømningsveier mangler
 • Det er ikke tilstrekkelig sikring mot trafikkert vei
 • Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll på gravemaskin
 • Utenlandske kompetansebevis uten norsk godkjenning
 • Manglende opplæring fra sertifisert virksomhet
 • Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
 • HMS-kort mangler

Arbeidstilsynet gjorde samme type funn i aksjonen i vår.

Tiltak for sikkert grøftearbeid

Når det gjøres risikofylt arbeid som grøftegraving, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegger arbeidet slik at ingen blir skadet. Er grøften over to meter dyp, må det utarbeides en grøfteplan. Den skal blant annet omfatte en skriftlig arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres. Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan (sikkerhet- helse- og arbeidsmiljøplan).

Dersom grøften eller sjakten har loddrette sider og er dypere enn 2 meter, skal den avstives. Alternativt må grøften ha en annen form for personsikring.

Når grøften er dypere enn 3 meter skal en faglig kvalifisert person dimensjonere og dokumentere avstivningen. Hvis virksomheten selv ikke har slik kompetanse, må den skaffes utenfra.

Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene, eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Massene skal legges minst 1 meter fra sjakt- eller grøftekanten. Grøfter som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier.

Stans og overtredelsesgebyr

Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse de aktivitetene som er knyttet til faresituasjonen, selv om pålegg ikke er gitt.

Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er:

 • Fare for utrasing
 • Gravemasser plassert på grøftekant
 • Usikret grøft dypere enn 2 meter
 • Manglende sakkyndig kontroll

– 12 stans er ikke et veldig høyt tall, men i verste fall kunne de forholdene som ble stanset ført til 12 ulykker med alvorlige personskader, sier Vollheim.

Workshop om gravearbeid denne uken
Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig, og arbeidstakerne skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstakerne har plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt på arbeidsplassen.

Denne uken har Arbeidstilssynet arrangert en workshop om gravearbeid i Trondheim. Her oppsummeres blant annet erfaringer fra tilsynsaksjonene, slik at bransjen selv kan bruke denne kunnskapen i sitt forebyggende arbeid.

Kontaktpersoner

 • Stig Magnar Løvås, mobil 974 06 965

Løvås er regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge og ansvarlig for Arbeidstilsynets aktivitet i bygg- og anleggsbransjen.

 • Pressekontakt Toril Berge, mobil 916 00 218