Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Nyheter fra Arbeidstilsynet

Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Høringsforslaget bygger på et nytt EU-direktiv. Direktivet stiller krav til at medlemslandene innfører nasjonale grenseverdier for stoffene i listen. Dette vil også gjelde for Norge når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen.

De nasjonale grenseverdiene skal være basert på de grenseverdiene som er gitt i direktivet.

Listen inneholder forslag til veiledende grenseverdier for 31 stoffer.

Her finner du informasjon og dokumentene i høringen

Varsler 400 tilsyn i landbruk og skogbruk

Næringen er valgt ut fordi den over lang tid har vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. Siden 2013 har 30 personer omkommet på jobb i norsk landbruk og skogbruk.

I 2017 ble det også gjennomført om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Det ble funnet brudd på regelverket i 63 prosent av tilsynene.

Mange gamle traktorer mangler setebelte

I fire av ti tilsyn i 2017 finner vi at eldre traktorer fra før 1995, mangler setebelte. Til sammenligning mangler traktorer fra etter 1995 setebelte i sju prosent av tilsynene, der dette er kontrollert.

– Dessverre ser vi i Arbeidstilsynet at det fortsatt er mange ulykker som skjer grunnet manglende bruk av setebelte. Traktorer skal alltid ha setebelte. Dette gjelder også eldre traktorer. Å bruke setebelte er viktig og en enkel måte å hindre alvorlige ulykker. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Generelt viser funn fra tilsyn i 2017 at flere av påleggene gjelder brudd på sikkerhetsrutiner. I tillegg til manglende setebelte, finner Arbeidstilsynet at i ett av fire tilsyn er det reell fare for fallulykker grunnet manglende sikring av personer eller gjenstander. Det er også avdekket manglende opplæring av ansatte i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet.

Tilsyn med avløserlag

Arbeidstilsynet vil i 2018 også rette seg mot avløserlag. Avløserlag regnes som bemanningsforetak. Og etter å ha gjennomført noen pilottilsyn i 2017 med avløserlagene, ser vi at det her er en del utfordringer knyttet til fordeling av ansvar mellom avløserlaget og den enkelte bonden. Arbeidstilsynet fant i pilottilsynene brudd på blant annet reglene om arbeidstid, arbeidsavtaler og opplæring.

Tema for Arbeidstilsynets satsing i jordbruk og skogbruk

Jord- og skogbruk har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. I tillegg er yrkesgruppen også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk. Deler av jordbruket er også preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Les mer om Arbeidstilsynets satsing i jordbruk og skogbruk i 2018:https://www.arbeidstilsynet.no/jordogskogbruk

Kontaktpersoner

  • Pressekontakt Gro Olsvold, tlf: 452 57 250
  • Nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i jordbruk og skogbruk, Laila Grødal, tlf: 478 27 931

Arbeidsmiljøloven hovedlov for kamskjelldykking

Nordmøre tingrett frifant i november daglig leder i båtselskapet Atlantic Strømøyvåg fra Frøya. Mannen var tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at kamskjelldykker omkom på jobb i 2014. Tingretten mente at kamskjellfangst faller utenfor arbeidsmiljøloven og frifant dermed mannen på juridisk grunnlag. Statsadvokaten anket saken på lovanvendelse. Saken var oppe i Frostating lagmannsrett torsdag 5. april. Lagmannsrettens avgjørelse ble forkynt i dag 10. april. 

– Arbeidstilsynet har nå lest dommen. Lagrettsdommen er ryddig, klar og betryggende, og i tråd med langvarig og etablert tilsynspraksis. At arbeidsmiljøloven er hovedlov, er et viktig fordi det er her spesialbestemmelsene som ivaretar dykkernes sikkerhet er hjemlet. I straffesaker stilles strengere krav til hjemmel for å kunne straffe noen for å ha overtrådt regelverket enn hva tilfellet er i sivile saker, sier Gry Singsaas, avdelingsdirektør for Avdeling for lov og regelverk i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Dommen presiserer også at innenfor kamskjelldykking, er ikke tilknytningen til skipet sterk. Det sentrale element ved plukking av kamskjell er selve dykkingen, båten er kun et transportmiddel til og fra lokalitetene.

Dommen bekrefter også at man ikke kan organisere seg bort fra sikkerhetsforskrifter som gjelder for profesjonell dykking, og som er straffesanksjonert gjennom arbeidsmiljøloven.

Dette er i tråd med hva Arbeidstilsynet har lagt til grunn i våre tilsyn.