Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli

GJELDER FRA MÅNEDSSKIFTET: 16 stoffer og stoffblandinger er endret til bindende grenseverdier og ti stoffer er endret til veiledende grenseverdier i EUs direktiver. FOTO: Colourbox.com.

Grenseverdier angir maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode.

Grenseverdiene er vedtatt i EU-kommisjonen. Når bindende grenseverdier er vedtatt i EU må medlemslandene og EØS-landene innføre samme verdi eller lavere. De bindende grenseverdiene tar hensyn til tekniske, økonomiske vurderinger i tillegg til de helsebaserte vurderingene.

De veiledende eller helsebaserte grenseverdier som vedtas i EU kan settes høyere enn de som står oppført i direktivet, dersom et medlemsland og EØS-landene mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg den veiledende grenseverdien.

Les mer:

Grenseverdier for kjemisk eksponering

I alt 16 stoffer og stoffblandinger er fra 1. juli endret til bindende grenseverdier og ti stoffer er endret til veiledende grenseverdier i EUs direktiver.

De endrede grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringene gjelder tilpasninger av det norske regelverket til EUs direktiver 2017/2398, 2019/130 og 2019/983 som er endringer til karsinogen-mutagen-direktivet (CMD) og 2019/1831 som er den 5. liste til det kjemiske-agens-direktivet (CAD).  

Hva som er endret er gitt i parentes. 

  • Seksverdige kromforbindelser (Norge har lavere grenseverdi enn direktivet)
  • Respirabelt krystallinsk støv fra silika (Norge har lavere grenseverdi enn direktivet, og innført overgangsordning for næringene 08 Brytning og bergverksdrift og 42 Anleggsvirksomhet)
  • Benzen (Norge har endret grenseverdien)

Disse tre stoffene fikk anmerkning G. Det vil si at EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Social tagging: >

Comments are closed.