Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for Tariffnyheter

Aleksandersen: – Kjøpekraften må styrkes

– Oljearbeiderne har kommet dårligere ut økonomisk i forhold til andre grupper under lønnsoppgjørene de siste årene.  Vi trenger ikke bare opprettholde kjøpekraften, men også styrke den, sa tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen under åpningen av SAFEs tariffkonferanse på Sola tirsdag. 54 SAFE-tillitsvalgte deltok.

Aleksandersen hadde en gjennomgang av utviklingen de siste årene, og konkluderte slik: Tar man hensyn til reell inflasjon har vi  virkelig hatt en kraftig reallønnsnedgang ikke bare i fjor, men de siste 3 – 4 årene, fastslo han.

Roar Eilertsen fra De Facto var invitert for å gå gjennom nyttige fakta foran årets forhandlinger.  Blant annet dokumenterte han at, hensyntatt faktisk inflasjon, resulterte lønnsoppfjøret for industriarbeidere i 2016 i en reallønnsnedgang på 1,6 prosent. For oljearbeidere var fasit enda dårligere: Reallønnen gikk ned med 1,9 prosent.

– Tallene jeg har innhentet viser at dette har vært utviklingen over de siste 3 -4 årene, sa Eilertsen . Han manet forsamlingen til å stå på prinsippet om at de som skaper verdiene også skal ha sin rettmessige del av kaka.

Store deler av dagen var satt av til gruppearbeider innenfor de ulike tariffområdene i SAFE, der krav og strategier skulle drøftes. Resultatene av gruppearbeidene ble så presentert i plenum.

Aleksandersen er fornøyd, både med diskusjonene og innspillene til forhandlingsutvalg og forbundsstyre:

– Slike prosessser er alltid nyttige, og ikke minst samlende. Vi får testet innretning på krav, og spisset strategier. Og det gjelder både i forhold til årets mellomoppgjør, og inn mot  neste års hovedoppgjør, sier Roy Aleksandersen.

Forhandlingsdatoer:

Sokkeloverenskomsten: 22.- 23. mai

NR-avtalen:                     31. mai – 1. juni

Brønnserviceavtalen:     7. – 8. juni

Datoer for landavtalen med NOG er ikke endelig fastsatt, men blir i etterkant av sokkel-forhandlingene.

 

Enighet i forhandlingene mellom YS og NHO

YS og NHO kom tirsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. – Rammen blir på 2,4 prosent. I dette ligger dessuten et eget lavtlønnstillegg, opplyser Vegard Einan, leder for YS Privat.
– Også i år har vi bidratt til et ansvarlig oppgjør ved å ta hensyn til den konkurranseutsatte industrien. Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Einan.

Det gis 50 øre i timen i generelt tillegg. Oppgjøret har også en lavlønnsprofil, med et ytterligere tillegg på 1,50 kroner per time til YS’ medlemmer på følgende overenskomster: Transportselskaper i Norge, Parkeringsselskaper i Norge, Hotell og Restaurant (Riksavtalen), Renholdsoverenskomsten, Industrioverenskomsten – TEKO, samt bedriftsinterne avtaler. Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

YS forventer at de etterfølgende oppgjørene tar hensyn til rammene i NHO-oppgjøret, men profil og innretning må tilpasses behovene i øvrige sektorer. Oppgjøret omfatter rundt 16 500 YS-medlemmer i følgende forbund: Delta, Negotia, Parat, SAFE og Yrkestrafikkforbundet.
Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene. YS har vedtatt å forhandle samordnet.

 

YS krever at kjøpekraften opprettholdes

– YS krever at lønnsoppgjøret i privat sektor minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag  ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret.

– Som vanlig har vi vist ansvarlighet i de siste lønnsoppgjørene. Dette for å bidra til styrket konkurransekraft i norsk økonomi. Når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, må lønnstakerne få ta del i den økte verdiskapingen, understreker YS-lederen. YS mener dette er viktig for å forhindre økte forskjeller.

– Å unngå store forskjeller er bra for individene og bra for næringslivet. Den økte verdiskapingen må også komme de som skaper verdiene til gode. En økning i kjøpekraften er også det mest effektive virkemiddelet for å øke husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester, sier Berland.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene. YS har vedtatt å forhandle samordnet. Det vil si at forbundene ikke forhandler hver for seg, men samlet gjennom YS Privat. YS Privat består av seks forbund, med til sammen 55 000 medlemmer.