Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for HMS nytt

Alvorlige regelbrudd på Mongstad

Ptil har gjennomført gransking av gasslekkasjen på Mongstad-anlegget 25. oktober i fjor. Granskingen har avdekket alvorlige brudd på regelverket, og Statoil får varsel om pålegg. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv, fastslår Ptil.

Last ned granskningsrapporten

Den 25. oktober 2016 oppsto det en lekkasje av hydrogenrik gass i forbindelse med arbeid på et bensinanlegg på Mongstad-anlegget. Gasslekkasjen oppsto da en operatør, etter at det var registrert gass i området, forsøkte å operere en ventil. Da operatøren vred på ventilen, knakk rørstussen med ventil av, slik at gassen fikk fritt utløp. Årsaken var at korrosjon under isolasjon hadde ført til at røret var gjennomrustet.

Nødavstenging og manuell trykkavlastning ble satt i verk, og personell evakuerte anlegget.

Korrosjon under isolasjon er et kjent problem på Mongstad. I 2012 var det også en alvorlig hendelse på Mongstad som skyldtes samme forhold., den gangen en damplekkasjel. Det har vært andre mindre alvorlige lekkasjer i mellomtiden.

Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv. Granskingen avdekket flere alvorlige brudd på regelverket:

  • Anlegget var ikke blitt forsvarlig vedlikeholdt
  • Mangelfull risikovurdering før oppstart av aktivitet

 På bakgrunn av funnene som er gjort i granskingen har Ptil gitt Statoil følgende varsel om pålegg:

”Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. teknisk og operasjonell forskrift §58 om vedlikehold, pålegger vi Statoil å etablere robuste planer for overflateprogrammet på anlegget med hensyn til ressurser og tidsbruk. Planene skal sikre at anlegget på Mongstad blir forsvarlig vedlikeholdt, jf. rapportens kapittel 7.1.1.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. teknisk og operasjonell forskrift §55 om planlegging, pålegger vi Statoil å etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 7.1.2.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 28.4.2017.”

Brudd på regelverket på Statfjord A

Ptils gransking av brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A 16. oktober i fjor har avdekket brudd på regelverket.Hendelsen skjedde under lossing av olje fra lagercellene på Statfjord A til lasteskip.

Last ned rapporten

Et utmattingsbrudd i en aksling i effektbryteren som skulle bryte strømmen til motoren til en av lastepumpene, medførte at pumpen fortsatte å gå. Informasjonen på skjermer i kontrollrommet tydet på at pumpen hadde stoppet. I 51 minutter ble det derfor pumpet råolje mot stengt ventil, og temperaturen i råoljen steg fra 33°C til 344°C.

Den høye temperaturen, kombinert med kraftig vibrasjon på pumpen, medførte at råolje lekket ut ved pumpetetningene og antente. I tillegg har det vært fyr i råolje som har lekket ut inne i en isolasjonskasse tilknyttet tetningsoljesystemet.

Brannen var begrenset av mengden olje som lekket ut.Brannen ble først detektert av en flammedetektor på lastepumpedekk, og ble etter hvert slokket ved bruk av overrislingsanlegget i rommet. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

 Ptil vurderer det slik at brannen ikke ville ha eskalert selv ved en langvarig lekkasje, gitt at brannvannssystemet fungerte. Hendelsen hadde ikke storulykkepotensial.

 Det er identifisert tre avvik og fire forbedringspunkter.  Avvikene omfatter undersøkelse og forbedringstiltak etter tidligere hendelse, vedlikehold av avstengingsventiler og blokkering av sikkerhetssystemer. Forbedringspunktene er knyttet til alarmtekster, rollekonflikt i beredskapsorganisasjon, kompetanse og opplæring og generell alarm og etablering av beredskapsorganisasjon.

Statoil er bedt om å redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktene som er identifisert.

 

Furre: – Vi har mistet tryggheten

Petroleumstilsynet fikk i 2016 flere bekymringsmeldinger om helse og sikkerhet offshore enn noe tidligere år, hele 36 meldinger, mot 20 i 2015 og 12 meldinger i 2014 . Alvorlighetsgraden er også endret. Der sakene tidligere gjerne gikk direkte på arbeidsforhold, rapporteres det nå mer om forhold som gjelder storulykker. – Med alvorlighetsgraden i hendelsene, både på landanlegg og offshore, har vi mistet den tryggheten vi har hatt, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Furre tror et økt press på partssamarbeidet kan være en årsak til at det er flere bekymringsmeldinger.

– Kostnadskutt og nedbemanninger er nok en faktor, men en stor årsak er også at innspillene fra arbeidstakerne ikke blir tatt hensyn til. Folk føler at de ikke når fram når de tar opp saker med ledelsen, så da ser de ingen annen utvei enn å gå til myndighetene, sier Furre som er bekymret for utviklingen.

-Noen signaler i dag bekymrer veldig med hensyn til valg av sikkerhetsledelse. Jeg hører at gamle ting som nullfilosofi, fraværsskadefokus, isfjellteori og adferdsbasert sikkerhet blir holdt fram som gode måter å jobbe på. I de faglige HMS-miljøene blir slike ting nesten regnet som farlige måter å jobbe på, en måte å lage storulykker på. Så jeg blir bekymret av å høre at slike løsninger løftes opp som gode lederstrategier, sier Furre.

Ptil har satt som mål for 2017at den negative trenden skal snus . Torsdag arrangerte tilsynet et åpent møte med næringen for å diskutere sikkerhetssituasjonen og hva som må til for å få utviklingen tilbake på rett spor.

– Vi er fullt klar over at det er svært vanskelig å fullføre en stor snuoperasjon i løpet av ett år. Vi forventer imidlertid at selskapene oppnår synlige og målbare resultater i løpet av året – innen sentrale sikkerhetsområder. Og vi forutsetter at arbeidet fortsetter så lenge det er nødvendig, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

– Skal vi lykkes med å dreie utviklingen, vil det kreve stor innsats fra hele bransjen – men først og fremst fra selskapsledelsen. Lederne har det daglige ansvaret for å styre risiko i alle sine operasjoner – og sitter også med overordnet ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø, både på kort og lang sikt, understreker hun.

– Konkret forventer Ptil at lederne nå setter sikkerhet og arbeidsmiljø enda høyere på agendaen – og identifiserer tiltak og løsninger som bidrar til å snu utviklingen, sier Ptil-direktøren.

Hun lover at Ptil vil følge nøye med på hvordan næringen jobber med disse utfordringene, og vil oppsummere resultatene i slutten av november 2017.