Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hva er en SHA plan?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten