Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten