Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten