Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

26) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

27) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten