Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

26) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

27) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten