Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

27) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten