Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

27) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten