Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

27) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten