Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

27) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten