Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

27) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten