Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

27) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten