Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

26) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

27) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten