Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

26) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

27) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten