Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

26) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

27) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten