Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

27) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten