Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for Arbeidstilsynet

Landsdekkende risikoaksjon

– Risikovurdering på arbeidsplassen lønner seg. Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan en kan unngå at de skjer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Hun peker på lønnsomheten ved å unngå skader, uhell og kostbare driftstap.

Temaet er valgt fordi risikovurdering er hjørnesteinen i en virksomhets HMS-styring. Den skal danne grunnlag for å gjøre tiltak som minsker eller fjerner farene på arbeidsplassen. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg over tid.

Kan true liv og helse

– Mange arbeidsgivere og virksomheter tar ansvar, etterlever krav og arbeider godt med helse, miljø og sikkerhet. Likevel ser vi at det er mange som må jobbe bedre med å følge regelverket på dette området. Altfor ofte ser vi at virksomhetene ikke kartlegger farer, ikke vurderer risiko og at de mangler planer for å redusere risikoen. Det kan i verste fall være livsfarlig, sier Vollheim.

– Å gjennomføre en risikovurdering trenger ikke være vanskelig, men den må tilpasses virksomheten – både i omfang og i detaljeringsnivå. Det viktige er å tenke helhetlig på mennesker, materiell og miljø.

Må vite hva som kan gå galt

Vollheim understreker at prosessen er viktig i seg selv fordi den bidrar til at hele organisasjonen får mer kunnskap og oppmerksomhet rundt risiko.

 – Det dreier seg om å være systematisk og ha et bevisst forhold til hva som kan gå galt i ulike oppgaver, prosesser og installasjoner, og hva som skal til for å hindre at det skjer, sier direktøren.

Industri og avfallshåndtering

Tilsynsaksjonen 2018 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Statens strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), det lokale brannvesen, det lokale el-tilsyn (DLE) og Fylkesmannens miljøvernavdeling. I løpet av de neste tre ukene skal inspektører gjennomføre rundt 450 tilsyn hos virksomheter over hele landet.

Tilsynene skal hovedsakelig foregå innenfor bransjene industri og avfallshåndtering. Utgangspunktet er internkontrollforskriftens krav til risikovurdering, det vil si arbeidsgivers plikt til å jobbe systematisk for å forebygge og redusere konsekvensene ved uheldige hendelser.

Resultatene av aksjonen blir klare i uke 18.  

Om tilsynsetatenes fellesaksjon

  • I 2018 er det femte gang tilsynsetatene (HMS) gjennomfører en felles, landsdekkende tilsynsaksjon. Årets aksjon foregår i ukene 15, 16 og 17.
  • Aksjonen skal bidra til at virksomheter ser viktigheten av å tenke helhetlig omkring egen risiko, og ser at systematisk HMS lønner seg.
  • Ifølge regelverket (internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 og 7) skal virksomheten kartlegge farer og problemer. På bakgrunn av kartleggingen skal den vurdere risiko og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoen.
  • Aksjonen beskriver risiko som “den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier”. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg over tid.

Se brosjyren Kontroll med risiko gir gevinst (regelhjelp.no)

Kontaktperson

Truls Johannessen, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet og leder for tilsynsetatenes fellesaksjon 2018. Tlf: 48 28 91 97. E-post: truls.johannessen@arbeidstilsynet.no


Konverter denne siden til PDF

Flere besøker SUA

SUA-sentrene ligger Oslo, Stavanger, Kirkenes, Bergen og Trondheim. De har som hovedoppgave å:

  • behandle søknader om oppholdstillatelse
  • utstede registreringsbevis til EØS-borgere
  • behandle søknader om skattekort
  • tildele D-nummer og personnummer
  • registrere innflytting til Norge
  • informere om rettigheter og plikter i arbeidsforhold

Les årsrapporten for 2017 for mer informasjon og nøkkeltall. 

Spørsmål om arbeidsforhold

Henvendelser til Arbeidstilsynet på SUA dreier seg oftest om spørsmål og bekymringer knyttet til manglende lønn, arbeidskontrakt og oppsigelser. Mange av arbeidstakerne har dårlig kjennskap til reglene i norsk arbeidsliv, og de jobber ofte for arbeidsgivere som heller ikke kjenner norsk regelverk, eller som bevisst bryter reglene i arbeidslivet.

Informasjon og veiledning fra Arbeidstilsynets ansatte på SUA bidrar til at arbeidstakere får økt kunnskap om rettigheter og plikter. Gjennom møtene med SUAs brukere får Arbeidstilsynet også viktig informasjon om mulige useriøse virksomheter og arbeidsgivere som bryter loven. Denne kunnskapen brukes i Arbeidstilsynets innsats for å forebygge og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 

 

Årsrapporter fra de regionale verneombudene

Regionale verneombud har som hovedoppgave å oppsøke virksomhetene i disse bransjene for å veilede og ivareta oppgavene som verneombud der hvor virksomheten ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i samsvar med arbeidsmiljølovens regelverk.

Ordningen er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Høyt aktivitetsnivå

I 2017 har de regionale verneombudene i bygg og anlegg besøkt 7 674 arbeidsplasser. I sine rapporter melder de tilbake om høyt aktivitetsnivå i bransjene. De melder samtidig om mye innleie som fører til store utfordringer med å bygge en god verne- og sikkerhetskultur.

Les årsrapport for 2017: RVO – bygg og anlegg

De regionale verneombudene i hotell og restaurant har i tillegg til bedriftsbesøk gjennomført gruppeveiledninger, med mål om gi ledelse og ansatte god en god og forståelig oversikt over gjeldende lover og regler for bransjene.

Les årsrapport 2017: RVO – hotell, restaurant og renhold

I begge bransjene blir det meldt tilbake om en økning av utenlandske arbeidstakere. De arbeider derfor med å oversette informasjonsbrosjyrer til ulike språk for å nå ut til flest mulig av arbeidstakerne de møter på arbeidsplassbesøk.

Mange ønsker hjelp

Utviklingen det siste året viser at mange virksomheter tar kontakt med RVO-ene og ønsker hjelp og bistand til å få på plass en velfungerende verne­tjeneste og et systematisk HMS-arbeid.