Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for Arbeidstilsynet

Nå må også forbrukere sjekke at de kjøper renhold lovlig

Sjekk i renholdsregisteret om renholdsvirksomheten du bruker er godkjent. 

Alle renholdsvirksomheter må være godkjent av Arbeidstilsynet og registrert i  Renholdsregisteret for å drive lovlig. For å komme svart arbeid og arbeidslivskriminalitet til livs, har bedrifter i dag forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet.

Private har inntil nå vært unntatt fra forbudet. Fra 1. juli fjerner regjeringen unntaket, slik at også private må sjekke at renholdsbedriften de bruker er godkjent.

Les hele nyhetssaken på regjeringen.no 

Ny forskrift om personlig verneutstyr

Den nye forskriften gjennomfører EU-forordningen EU 2016/425 i Norge og erstatter forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

Forskriften stiller krav til utforming og produksjon av personlig verneutstyr som skal gjøres tilgjengelig på markedet. Hensikten er å sikre vern av brukerens helse og sikkerhet og for å fastsette regler for fritt varebytte for personlig verneutstyr i EØS-området. Forskriften gjelder dermed ikke krav til bruk av personlig verneutstyr. 

Forskriften forvaltes av Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Den nye forskriften har følgende overgangsbestemmelser:

  • Personlig verneutstyr som omfattes av og er i samsvar med forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU), og som bringes i omsetning før 21. april 2019, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.
  • EF-typeprøvingssertifikater og beslutninger om godkjenning etter forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) skal være gyldige fram til 21. april 2023 med mindre de utløper før den datoen.

Du kan lese mer om overgangsbestemmelsene her: Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment – Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions (ec.europa.eu)

EU-kommisjonen har også utarbeidet en veiledning til PVU-forordningen: PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment (ec.europa.eu)

Den nye forskriften finner du her: Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) (lovdata.no)

Høringsdokumentene hos Arbeidstilsynet:
Forordning om personlig verneutstyr – 2016

Varsler tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere

– Utenlandske sesongarbeidere er en utsatt gruppe. Av erfaring vet vi at de er mer utsatt for uakseptable arbeidsforhold knyttet til arbeidstid, innkvartering og lønn, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Jordbruket var en av de første næringene hvor det ble benyttet utenlandsk arbeidskraft i utstrakt grad, og da spesielt innen sesongarbeid med høsting av grønnsaker, frukt og bær.

I tilsynene vil det være fokus på skriftlige arbeidsavtaler, arbeidstid, minstelønn og innkvartering. Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering for sine arbeidstakere stilles det visse krav til boligen.

– Kort sagt, boligen skal ha akseptabel norsk standard. Hvis du ikke med god samvittighet kan huse familiegjester der, så kan du heller ikke losjere arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Tilsynene med bær- og grønnsaksdyrkere er en del av en nasjonal innsats som Arbeidstilsynet har i jordbruks- og skogbruksnæringen i 2018-2019.

Aktuelle temaer for tilsynet

Arbeidsavtale

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen.

Les mer om hva avtalen skal inneholde her

Arbeidstid

I tilsynene vil Arbeidstilsynet kontrollere om arbeidsgiver fører skriftlig oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker jobber. Når det gjelder overtid, skal 40 prosenttillegg utbetales for arbeid utover normal arbeidstid, som er 9 timer per dag eller 40 timer i uka. ”Flat lønn” for overtid er altså ulovlig. Matpause er ikke regnet med i arbeidstiden.

Les mer om reglene for arbeidstid og overtid

Minstelønn

I Norge er det i enkelte bransjer innført minstelønn for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig. Det er allmenngjort minstelønn innen jordbruk og gartnerinæringen. For ferie- og innhøstingshjelp gjelder følgende satser per time:

  • Arbeidstakere under 18 år: 95,15 kroner
  • Over 18 år – ansatt inntil 12 uker: 115,15 kroner
  • Over 18 år – ansatt mellom 12-24 uker (3-6 mnd): 120,65 kroner

Det er egne satser for arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd og for fast ansatte.

Les mer om minstelønn her

Innkvartering av arbeidstakere

Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering for sine arbeidstakere stilles det visse krav til boligen.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke.

Når det gjelder soverom så skal som hovedregel arbeidstaker innkvarteres i enkeltrom. Dette gjelder særlig dersom arbeidstakeren skal bo på stedet i lengre perioder. For sesongarbeidere innen jordbruk kan det innkvarteres inntil fire arbeidstakere på samme soverom. Unntaket gjelder der varigheten på innkvarteringen er inntil 10 uker og arbeidet er sesongarbeid.

Det er ellers egne bestemmelser om oppholdsrom, bad og toalett, vaskerom, sted for matlaging og spiseplass m.m.

Les mer om krav til innkvartering her

Les mer om Arbeidstilsynets satsing i jordbruk og skogbruk i 2018

Kontaktpersoner

  • Nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i jordbruk og skogbruk, Laila Grødal, tlf: 478 27 931
  • Pressekontakt Gro Olsvold, tlf: 452 57 250