Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for Arbeidstilsynet

De unges sikkerhet – ditt ansvar

Har du arbeidstakere som er under 18 år?
Da gjelder spesifikke regler både for hvilke risikofaktorer de kan utsettes for og for arbeidstiden deres.
Sett deg inn hvilke regler som gjelder!

Unge arbeidstakere trenger god rådgivning, informasjon og oppfølging, og som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidshverdagen deres ikke kan føre til sykdom eller skader. For mange unge er sommerjobben deres første møte med arbeidslivet. Sørg for at det blir et trygt og positivt møte.

Sørg for opplæring

Unge arbeidstakere må få en grunnleggende opplæring i helse-, miljø- og sikkerhet før de begynner med arbeidet. En slik opplæring kan omfatte

 • spesielle farer som er forbundet med arbeidsoppgavene som utføres på arbeidsplassen
 • hva de skal gjøre for å beskytte seg selv mot farer på arbeidsplassen
 • hva de skal gjøre hvis de mener at arbeidsoppgaver ikke utføres sikkert
 • hvem de skal kontakte om de er usikre eller har spørsmål
 • hva de skal gjøre om de selv eller en kollega blir utsatt for en ulykke
 • hvilket ansvar de har for å samarbeide med arbeidsgiver om sikkerheten på arbeidsplassen.

Sett av godt med tid til opplæringen!

Det kan fort gå galt

En 17-årig jente mistet en del av en finger, bare en time etter at hun hadde startet i sin nye sommerjobb. Fingrene hennes ble knust i en maskin i bakeriet hun jobbet i. Den automatiske sikringsløsningen var defekt, og feilen var allerede innrapportert. Likevel var det ikke planlagt noen utbedring. Jenta hadde ikke fått ordentlig opplæring, og lederen hennes var ikke klar over at hun jobbet med den aktuelle maskinen.

Sørg for oppfølging

Som arbeidsgiver skal du sørge for at unge arbeidstakerne på arbeidsplassen din får god oppfølging.

Dette bør du tenke på:

 • Hvordan skal de unge arbeidstakerne holdes under oppsyn?
 • Hvem skal ha det samlede ansvaret for dem?
 • Hvilke arbeidsoppgaver krever spesiell oppfølgning og veiledning?
 • Har de som skal lede dem, nødvendig kompetanse og kunnskap om risikofaktorer for unge arbeidstakere?
 • Hvor kan medarbeiderne som følger dem opp, melde fra om eventuelle problemer knyttet til sikkerheten?

Det kan fort gå galt

En 18-årig mekanikerlærling døde fire dager etter at han tok fyr i et verksted. Gutten var i ferd med å hjelpe sjefen sin med å tømme en blanding av bensin og diesel over i en tank, da bensinen eksploderte. Lærlingen var ny og avhengig av arbeidsgivers oppfølging og opplæring, men ble overlatt til seg selv og egne vurderinger av verkstedeieren.

Gå foran som et godt eksempel

 • Vis at du som arbeidsgiver tar arbeidsmiljøet på alvor.
 • Ha klare og oppdaterte prosedyrer og sikkerhetsrutiner som arbeidstakerne er godt kjent med og forstår
 • Anerkjenn trygg adferd.
 • Gjør det klart at usikker praksis på arbeidsplassen er uakseptabelt.
 • Grip inn umiddelbart ved nestenulykker eller brudd på sikkerhetsrutinene.

Involver dem

Unge kan mangle arbeidserfaring, men de kan uansett ha meninger som er verdt å høre på!

 • Spør dem om hva de mener.
 • Oppfordre dem til å engasjere seg i sikkerhetsspørsmål.
 • Oppfordre dem til å melde ifra om eventuelle problemer og bekymringer.

Vær tydelig overfor ungdommen at de har lov å si nei, hvis de føler seg utrygge eller usikre på hva de skal gjøre.  

Les mer om hvilke regler som gjelder når du har unge arbeidstakere på arbeidsplassen

Sørg for at de unge arbeidstakerne får en korrekt arbeidavtale

Nye minstelønnssatser

Det er endring av minstelønnssatser i følgende forskrifter:

 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter
 • Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien
 • Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene
 • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
 • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter
 • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Les mer om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 1. juni 2019.

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Halvparten av arbeidstakere har ikke tillit til at varsling håndteres på en rettferdig måte

Kun 7 prosent av arbeidstakerne svarer at de har svært stor tillit til arbeidsgivers håndtering av varsling.

Undersøkelsen om varsling ble utført blant 3955 arbeidsgivere og arbeidstakere i desember 2018. Undersøkelsen er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

– Det er nedslående at halvparten av arbeidstakerne ikke har tillit til at arbeidsgiver håndterer varsling på en rettferdig måte. Tillit er en forutsetning for at arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold varsler, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Samtidig viser undersøkelsen at mindre enn halvparten av de spurte arbeidsgiverne vurderer habilitet, det vil si om de som skal behandle varselet er upartisk eller uten interesser i saken.

– Vurdering av habilitet er en forutsetning for tillit og troverdighet til behandling av varslingssaker. Derfor er det urovekkende at så mange arbeidsgivere ikke gjør en habilitetsvurdering før de behandler et varsel, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

En av fem opplever gjengjeldelse

Omtrent halvparten av de som er vitne til kritikkverdige forhold velger å varsle. Den viktigste grunnen til at arbeidstaker unnlater å varsle, er frykt for gjengjeldelse. I undersøkelsen oppgir 19 prosent av arbeidstakerne at de opplevde negative sanksjoner (gjengjeldelse) i etterkant av varslingen.

– Når bare halvparten varsler om kritikkverdige forhold, mister både samfunnet og virksomhetene muligheten til å rette opp lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold. Når vi vet at den viktigste grunnen til å la være å varsle er frykt for konsekvensene, er det viktig at arbeidsgiver viser gjennom praksis at varsling er viktig, at arbeidstaker har en rett til å varsle og gjengjeldelse er forbudt, sier Vollheim.

Mange varslere blir ikke fulgt opp

Kun 6 av 10 arbeidsgivere undersøker hvordan det går med den som har varslet, viser Fafo-undersøkelsen. Arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta arbeidsmiljøet til den som varsler. Ved varsling har arbeidsgiver en plikt til å risikovurdere arbeidsmiljøsituasjonen for den som varsler og den det varsles på. For varsleren må arbeidsgiver spesielt være oppmerksom på faren for gjengjeldelse.

Flere har rutiner for intern varsling

Andelen arbeidstakere som oppgir at de har varslingsrutiner har økt de siste årene. I 2010 hadde 37 prosent av arbeidstakerne rutiner for intern varsling, og i 2016 hadde andelen økt til 47 prosent. Den ferske Fafo-undersøkelsen viser at 55 prosent av arbeidstakerne nå har rutiner for intern varsling. Forskningen til Fafo viser at rutiner for varsling er viktig for ytringskulturen på arbeidsplassen, for at ansatte skal kunne varsle på en forsvarlig måte, og for at ansatte opplever at det er aksept for å varsle. Rutiner for varsling er også et krav etter Arbeidsmiljøloven.

– Vi gleder oss over at det er en positiv utvikling i andelen som har rutiner for intern varsling. Men samtidig mangler fortsatt nesten halvparten av norske arbeidsplasser slike rutiner. Dette viser at mange arbeidsgivere må jobbe mer systematisk med rutiner og legge til rette for at det skal være trygt å varsle. De må sørge for at varsleren blir ivaretatt, og de må sørge for at det kritikkverdige forholdet blir håndtert på en god måte, sier Vollheim.

Økning i kjennskap til varslingsbestemmelsene

Fafo-undersøkelsen viser at langt flere arbeidsgivere og arbeidstakere nå er kjent med bestemmelsene om varsling. I 2018 er det 73 prosent som er godt eller delvis kjent med bestemmelsene. Andelen som svarer at de ikke var kjent med bestemmelsene er redusert fra 42 prosent i 2010 til 27 prosent i 2018. 

Kjennskap til lovbestemmelsene er dårligst blant arbeidstakere i privat og best i statlig sektor.

 Rapporten i sin helhet kan leses her.

Kontakt

Toril Berge

Pressekontakt

916 00 218