Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for Arbeidstilsynet

Utenlandske arbeidstakere er ikke på salg

Med kampanjen «Know your rights» ønsker Arbeidstilsynet å nå rumenske, litauiske, bulgarske og estlandske arbeidere i Norge. Mange kan ha krav på mer lønn enn de får i dag. I samarbeid med de baltiske og østeuropeiske arbeidstilsynene ønsker vi å sette fokus på minstelønn og hvilke rettigheter disse arbeiderne har.

– Dette er første gang vi gjennomfører en omfattende kommunikasjonskampanje i samarbeid med flere EU-land, sier Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim

Kampanjens hovedmålgruppe er i utgangspunktet arbeidstakere fra Bulgaria, Estland, Litauen og Romania som jobber eller skal jobbe i Norge, men informasjonen er like relevant for alle utenlandske arbeidstakere i Norge.

Kampanjen, som er finansiert med EØS-midler, skal bidra til å motvirke utnytting i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet gjennom å gi lett tilgjengelig informasjon til arbeidstakere på deres språk.

– Det er dessverre et stort behov for denne kampanjen. Vi erfarer stadig at mange utenlandske arbeidstakere ikke får den lønnen eller de rettighetene de har krav på, og at de mangler kunnskap om plikter og rettigheter i Norge, sier Vollheim.

Målet er å myndiggjøre arbeidstakerne

Det er først når arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter at de kan kreve sine rettigheter.

– Vi ønsker derfor at de utenlandske arbeidstakerne skal vite at de har krav på minstelønn dersom de jobber i bransjer hvor dette er innført, at det er lovpålagte grenser for hvor lange dager de kan jobbe, at de har rett til overtidsbetaling, og at de har krav på en lovlig arbeidskontrakt som blant annet sier hvor de skal jobbe, hva de får utbetalt og hva de skal jobbe med, sier Vollheim.

– Vi håper kampanjen bidrar til mer opplyste arbeidstakere som tør å si fra til arbeidsgiveren sin hvis de opplever at de ikke får det de har krav på. Og de må vite at de kan ta kontakt med oss i Arbeidstilsynet, sier Vollheim.

Kampanjen skal gå i flere faser i sosiale medier i løpet av et års tid. I tillegg skal Arbeidstilsynets inspektører dele ut informasjon i tilsyn og i andre arenaer hvor målgruppene befinner seg. Vi ønsker også at partene i arbeidslivet og våre samarbeidende myndigheter vil bistå med å spre informasjon fra kampanjen vår, når de møter utenlandske arbeidstakere.

Informasjon til målgruppene er samlet på nettsida knowyourrights.no.

Pressekontakt: Selena Konjhodzic Øverjord
95967516
selena.konjhodzic.overjord@arbeidstilsynet.no

Fersk rapport om useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og FAFO har på oppdrag fra Treparts bransjeprogram transport laget rapporten «Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei». 

Det er en rekke utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet

SØA skriver blant annet i rapporten at «Det er utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet. Disse dreier seg blant annet om dårlige lønns- og arbeidsvilkår, utnyttelse av arbeidskraft, skatte- og avgiftsunndragelser, manglende sikring av last, overlast og bruk av biler som ikke oppfyller tekniske krav. Ifølge Arbeidstilsynet er det flest brudd knyttet til arbeidstidsordninger, arbeidsavtaler og kjøretøyet i varebilsegmentet.»

Foreslår tiltak

Treparts Bransjeprogram transport mener at deler av varebilmarkedet utfordrer seriøsiteten i godstransportmarkedet. I rapporten legges det også fram forslag til tiltak som kan iverksettes for å møte utfordringene innen godstransport.

– Treparts bransjeprogram transport gjennomgår nå rapporten og vil foreslå tiltak for å bedre arbeidsvilkår og utjevne uønskede konkurransebetingelser mellom det regulerte godsmarkedet og varebilsegmentet, sier leder for Treparts bransjeprogram transport, Kjell Haugen.  

Ulike rammebetingelser i til dels samme marked

I rapporten kartlegges kjennetegn ved varebilsegmentet. I tillegg undersøkes det i hvilken grad og hvordan transport med varebil utfordrer konkurranseforhold og arbeidsmiljø i markedet for godstransport med kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3,5 tonn.

Lov og regelverket som den regulerte godstransporten skal følge er på flere områder forskjellig fra regelverket som gjelder for varebiler under 3,5 tonn. Dette gir ulike rammebetingelser for virksomheter som opererer i til dels samme marked. Flere godstransportører opplever økende konkurranse fra varebilsegmentet, men det er særlig konkurranseflaten mellom seriøse og useriøse eller kriminelle virksomheter som oppleves som en utfordring i bransjen.

Her kan du lese rapporten:

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

 

Om Treparts bransjeprogram transport:

  • Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

  • Deltakere i Treparts bransjeprogram transport inkluderer Fellesforbundet, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, NHO Reiseliv, Norges Lastebileier-Forbund, Virke, Yrkestrafikkforbundet, Spekter, Fagforbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet.

 

Kontaktperson: Leder av Treparts bransjeprogram transport, Kjell Haugen

Tlf: 992 51 922

E-post kjell.haugen@arbeidstilsynet.no

Kronikk: Løft blikket fra prislappen

Denne kronikken sto på trykk i Dagbladet 15.09.20. 

Bilparken vokser og oftere enn før setter vi vekk tjenester som manuell bilvask, dekkskift og reparasjoner til andre. Handelen av vedlikehold og reparasjon av kjøretøy økte med mer enn 50 prosent fra 2010 til 2018.

Men kan du egentlig vaske bilen ren med ren samvittighet? I en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) som slippes 16. september, beskrives graverende forhold i deler av bilbransjen. Brudd på arbeidsmiljøloven, dårlige arbeidsforhold og svart arbeid er noen av lovbruddene som er avdekket hos verksteder og virksomheter innen bilpleie.

Den useriøse delen av bilpleiebransjen ble belyst også tidligere i år, da funn fra tilsyn hos 37 utvalgte virksomheter i Oslo og Akershus ble lagt frem. A-krimsenteret Oslo avdekte brudd på arbeidsmiljøloven hos alle, og fant kyniske rollehavere og aksjonærer som utnyttet sårbare mennesker, forurenset og drev med skatteunndragelser.  

Samtidig omtaler den ferske rapporten fra SØA de to viktigste kriteriene for oss nordmenn når vi skal kjøpe tjenester som manuell bilvask, dekkskift og verkstedtjenester: Pris og kvalitet. For 26 prosent av oss er kostnaden det viktigste når vi velger leverandør. For like mange er kvalitet avgjørende.

Nordmenns vekting av pris når bilen skal fikses, er ikke overraskende, men gir like fullt grunn til bekymring. De useriøse aktørene som bryter loven, operere ofte med svært lave priser. Velger du den «billige på hjørnet», hvor prisen virker for god til å være sann, er sjansen stor for at du støtter ulovlige arbeidsforhold, utnytting av sårbare mennesker og kriminelle bakmenn. Legger du igjen penger hos useriøse aktører, kan du også bidra til at redelige aktører utkonkurreres og at færre får en trygg og sikker jobb å gå til. 

Går du til et ikke-godkjent verksted har du heller ingen garanti for hvordan arbeidet utføres. Bilen kan repareres av personale med manglende kompetanse og med deler av dårlig kvalitet. I ytterste konsekvens kan du kjøre hjem i en trafikkfarlig bil. Husk at det kun er verksteder som er godkjent av Statens vegvesen, som kan utføre EU-kontroll, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. Ta en rask sjekk på nettsidene til Statens vegvesen før du bestiller verkstedopphold.  

Som deltakere i treparts bransjeprogram for bilbransjen, skal vi som myndighetsorganer og representanter fra bransjen jobbe sammen for å få bukt med disse utfordringene. Rapporten fra SØA gir oss gode indikasjoner på hvilke problemer det haster å ta tak i. 

Som forbruker kan du hjelpe oss godt på veien. Søk opp godkjente verksteder og be om kvittering når du kjøper tjenester. Løft blikket fra prislappen og styr deg inn mot de seriøse på markedet.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
Monika Omholt, avdelingsdirektør i Statens vegvesen
Stig Morten Nilsen, adm.dir. i Norges Bilbransjeforbund
Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet
Iman Winkelman, leder for Virke Servicehandel
Tore Eugen Kvalheim, direktør i Spekter