Arbeidstilsynet vil hjelpe sykehusene med å få ned overtidsbruken single

Torsdag 16. november inviterer også Arbeidstilsynet til et webinar om disse temaene.

Veiledningsbrev til alle sykehus

Norske sykehus melder jevnlig avvik for brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiverne står i en skvis, med bemanningssituasjonen og hensynet til de ansatte på den ene siden, og pasientsikkerheten på den andre.  

– Det er belastende for arbeidstakerne å jobbe mye overtid, og det er krevende for arbeidsgiverne å begrense bruken når behovet er der, sier Anette Østmo Farstad, som er seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

– Faren med utstrakt bruk av overtid er at de som skal hjelpe oss med å bli friske, selv kan bli syke av jobben.

Gjennom foredrag og dialogmøter med regionale helseforetak, har Arbeidstilsynet i det siste gitt råd om hvordan helseforetakene kan lage bedre turnuser og redusere overtidsbehovet.

Rådene er nå samlet i et veiledningsbrev som denne uka ble sendt til et nærmere 1000 enheter ved norske sykehus.   

Anbefaler tiltak før behovene oppstår

I brevet til sykehusene, påpeker Arbeidstilsynet at loven stiller strenge krav til overtidsbruk. Det skal være et særlig og tidsavgrenset behov. Med andre ord kan man ikke allerede i turnusplanleggingen ta høyde for at medarbeidere skal stille opp og jobbe ekstra.

– For å redusere overtidsbruken er det viktig å gjøre tiltak før behovene oppstår. I tillegg til å planlegge godt, må arbeidsgiver være villig til å prøve ut nye tiltak som tilrettelegger best mulig for bruken av ansattes tid og kompetanse, sier Anette Østmo Farstad.

– En god turnus løser ikke alt, men den kan gjøre helsa til de ansatte bedre, gi et lavere arbeidsrelatert sykefravær og være positivt for pasientsikkerheten, fordi risikoen for feilhandlinger blir mindre når de ansatte er uthvilte.  Økonomisk kan det også lønne seg om man reduserer behovet for innleide ressurser og bruk overtid.

Råd for å redusere overtidsbehovet 

Her er Arbeidstilsynets råd til sykehusene for å få ned bruken av overtidsarbeid.

Arbeidstilsynet anbefaler å legge inn minst halvparten av det historiske sykefraværet i turnusen. 

Hvis turnusen ikke tar hensyn til normalt sykefravær, øker risikoen for at ansatte blir utsatt for høyere arbeidsbelastning. Det kan også bidra til at arbeidstakerne i økende grad opplever at de ikke strekker til for pasientene. Dette er en kjent årsak til at helsepersonell slutter i bransjen.  

Fordeler ved å legge inn historisk sykefravær er blant annet at det 

  • ikke koster mer å legge inn historisk sykefravær i turnusen enn å få medarbeidere til å jobbe overtid og/eller leie inn personell
  • gir lederne mer tid til å lede, siden de ikke må bruke tid på å få inn vikarer ved sykefravær
  • kan bidra til lavere arbeidsbelastning og mindre stress for dem som er på jobb 

Flere sykehus og kommunale helseforetak har begynt å legge inn historisk sykefravær i turnusen. Tilbakemeldingene Arbeidstilsynet har fått, er gode. De viser at kostnadene ved å legge inn en andel av det historiske sykefraværet i turnusen, ikke er høyere enn besparelsene.