Arbeidstilsynet trapper opp tilsynsaktiviteten single

– Det er viktig å få gjennomført tilsyn, men opptrappingen må skje gradvis og kontrollert, og på en måte som ivaretar smittevernhensyn. Dette er viktig både av hensyn til egne ansatte og de vi kommer på tilsyn hos, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet skal både være med på dugnaden for å begrense spredning av koronasmitte, og vi skal ivareta samfunnsoppdraget, som er å legge premisser for, og å følge opp, at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Tilsyn utendørs og på video

Når Arbeidstilsynet nå trapper opp tilsynsaktiviteten igjen, skal inspektørene fortrinnsvis gjennomføre tilsyn som kan gjøres utendørs. Dette blant annet fordi det er lettere å holde avstand ute. Det er særlig a-krimtilsyn og tilsyn i bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning og jordbruk og skogbruk som er aktuelle. Men også noen tilsyn i andre aktiviteter gjennomføres utendørs, eksempelvis innen transport.

Arbeidstilsynet har løpende dialog med andre etater i a-krim-samarbeidet om å øke den operative aktiviteten. Fremover er det både aktuelt å gjennomføre observasjoner og flere tilsyn. Tilsyn knyttet til useriøse aktører som misbruker ordninger og utnytter koronasituasjonen vil bli prioritert veda-krimsentrene. Tilsynsarbeid med offentlige oppdragsgivere vil også bli igangsatt igjen. Disse tilsynene egner seg for gjennomføring på video.

Helsemyndighetenes råd vil ligge til grunn for gjennomføringen av alle tilsyn, og Arbeidstilsynet har laget retningslinjer som skal sikre at ansatte ikke blir smittet selv, og at de ikke bidrar til å spre smitte der de er på tilsyn.
– I likhet med alle aktører i arbeidslivet, må også Arbeidstilsynet selv kartlegge og vurdere risiko knyttet til arbeidet vi skal utføre, og vi må iverksette de tiltakene som er nødvendig for å forebygge smitte. Dette vil vi ha på plass før vi øker tilsynsaktiviteten igjen, sier Vollheim.

Krevende situasjon

Virksomheter i de fleste bransjer, står i en krevende situasjon på grunn av koronaviruset. Enkelte bransjer har fått vesentlig større belastning, og utfordres på å yte tjenestene samtidig som at arbeidstakerne skal ha forsvarlige arbeidsbetingelser. Andre bransjer preges av stor økonomisk usikkerhet, og mange har blitt nødt til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken.

Arbeidstilsynet har i denne situasjonen ikke ønsket å unødig belaste virksomhetene ekstra. Fram til nå har vi derfor valgt å bare gjennomføre a-krimtilsyn og om det er fare for liv og helse, slik som ulykkestilsyn og tipsbaserte tilsyn om farlig arbeid og akutt helsefare, blant annet knyttet til mangel på tiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

– Når vi nå ser hvilke deler av arbeidslivet som er i aktivitet, samtidig som smittespredningen er mer under kontroll, er det naturlig også for oss å øke aktiviteten og vurdere både hvilke tilsyn vi bør gjøre og hvilke tilsyn vi kan gjøre i det arbeidslivet vi ser nå. Ut over dette kommer veiledning til å bli høyt prioritert framover, sier Vollheim.

I tillegg til a-krimtilsyn og tilsyn i bygg- og anlegg, bergverk og utvinning og jordbruk og skogbruk, vil Arbeidstilsynet gjennomføre postale tilsyn. Det er tilsyn der vi etterspør informasjon og dokumentasjon på hvordan virksomhetene jobber med spesifikke tema innen helse- miljø og sikkerhet, og vurderer om de etterlever regelverket på grunnlag av den innsendte dokumentasjonen.

Kriminelle i arbeidslivet er ikke fredet

– Det er viktig å understreke at selv om vi har gjort få tilsyn siden koronatiltakene trådte i kraft 12. mars, har vi hele tiden fulgt nøye med på situasjonen, og vi følger opp når vi får tips om ulovligheter. De kriminelle er altså ikke på noen måte «fredet» i denne situasjonen, sier Vollheim.

En stor del av arbeidet ved a-krimsentrene er analyse- og etterretningsarbeid, og dette har pågått hele koronaperioden. I tillegg følger både Arbeidstilsynet og a-krimsentrene opp tidligere gjennomførte tilsyn. Ved siden av opptrapping av fysiske tilsyn, vil det også bli gjennomført kontroller ved hjelp av digitale verktøy.

Både tips om ulovligheter som kommer inn til Arbeidstilsynet, og henvendelser som kommer inn til a-krimsentrene, der Arbeidstilsynet, Nav, Politiet og Skatteetaten jobber sammen, danner grunnlag for våre vurderinger og prioriteringer.