Høring: Forslag til endringer i forskriftene om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser single

Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser til høring.

Gjennom forvaltningen av HMS-kortordningen har Arbeidstilsynet sett behov for noen endringer i bestemmelsene om HMS-kort.

Denne høringen omhandler mindre endringer som hvilke opplysninger som skal fremgå av kortet. Arbeidstilsynet foreslår blant annet at opplysninger som kjønn og signaturfelt fjernes fra kortet, og at fødselsdato erstattes med fødselsår. Kortene må ikke sendes kortutsteder for makulering. Ansvaret for å hindre at ugyldige kort er i omløp er foreslått ivaretatt ved at arbeidsgiver får plikt til å makulere kortene selv.

Arbeidstilsynet foreslår også å endre tidspunkt for levering av årlig melding for godkjente renholdsvirksomheter. Forslaget innebærer at dato for innsending av årlig melding ikke skal være den 31.01, men den datoen virksomheten fikk vedtak om godkjenning. Hensikten med forslaget er å oppnå en effektiv saksbehandling og gode arbeidsprosesser. Arbeidstilsynet kan også unngå periodevis stor arbeidsbelastning ved godkjenningsenheten som behandler meldingene.

Arbeidstilsynet har også registrert flere behov for endringer i disse forskriftene, og vil komme tilbake til dette i en senere høringsrunde.

Høringsfristen er 1. oktober 2019. Høringen er åpen for alle.

Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om hms-kort på bygge- og anleggsplasser