Arbeidstilsynet advarer etter utbrudd av lungesykdom på verft single

– Ut fra det vi har sett på tilsyn, mener vi det er risiko for at tilsvarende sykdom kan bryte ut også på andre verft der det er mange arbeidstakere som jobber og bor tett sammen. Derfor oppfordrer vi nå alle verft om å skaffe seg oversikt over hva som kan utgjøre en risiko hos dem, og de må iverksette tiltak for å forebygge at arbeidstakerne blir syke. Det omfatter også arbeidstakere fra underentreprenører og utleiefirma, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I perioden januar til mars 2019 ble 21 arbeidstakere rammet av pneumokokk. Flesteparten av de syke jobbet ved samme verft.

Strakstiltak for å unngå sykdom

Tidlig i april gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn, etter henvendelse fra Helse Møre og Romsdal om alvorlig infeksjonssykdom blant ansatte og innleide ved verftet. Arbeidstilsynet mener det kan være forhold i arbeidsmiljøet som kan ha ført til at folk ble syke.

– I et arbeidsmiljø der arbeidstakerne utsettes for farlig eksponering, der det er mange som jobber tett sammen, og der det er dårlig ventilasjon, øker faren for sykdom og smitte. Lange arbeidsøkter fører til at eksponeringen blir større, og dermed øker også risikoen for å bli syk, sier Vollheim.

Tilsynet ble gjennomført sammen med den kommunale smittevernlegen, og Arbeidstilsynet har også samarbeidet tett med Folkehelseinstituttet før og etter tilsynet. Arbeidstilsynet ga pålegg om noen strakstiltak for å forhindre at flere ble syke, blant annet etablering av bedre ventilasjon og bruk av godt nok åndedrettsvern.

Utfordringene i arbeidsmiljøet ved verftet der de som ble syke jobbet, er ikke enestående. Derfor går Arbeidstilsynet nå ut med informasjon til alle verft om hva som kan forårsake helseskadelig eksponering, og hvilke tiltak som kan gjøres for å forebygge at arbeidstakerne blir syke.

Eksempel på gode forebyggende tiltak er:

  • God ventilasjon og prosessavsug, for å redusere eksponeringen for metallrøyk og andre kjemikalier og forurensning til et minimum.
  • Forbud mot røyking i arbeidslokalene.
  • Verneutstyr for å beskytte arbeidstakere som utsettes for sveiserøyk, støv og annen forurensning. Det betyr at disse må få tilfredsstillendeåndedrettsvern
  • god hygiene og gode garderobeforhold.
  • Forsvarlige arbeidstidsordninger.
  • Informasjon på et språk arbeidstakerne forstår.
  • Vurdere vaksinasjon der andre tiltak ikke reduserer risikoen godt nok. Vurderingen bør gjøres sammen med bedriftshelsetjenesten.

– Arbeidsgiver må planlegge og organisere arbeidet på en måte som sikrer forsvarlig arbeidsmiljø. Dette gjelder alt fra inneklima til arbeidstidsordninger, og det er spesielt viktig i intensive perioder, som når skipene skal innredes og sluttføres, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet oppfordrer også alle leger som får pasienter der det er mistanke om at sykdommen kan skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon om å gi skriftlig melding om dette til Arbeidstilsynet.

Ikke flere syke etter tilsyn og vaksinering

I tillegg til å gjennomføre strakstiltakene Arbeidstilsynet ga pålegg om, tilbød verftet der de syke jobbet vaksine til alle arbeidstakerne, både egne og innleide. Vaksinering, sammen med de tiltakene Arbeidstilsynet stilte krav om, ser ut til å ha hatt god effekt. Det er ikke avdekket nye sykdomstilfeller på verftet etter at Arbeidstilsynet var på tilsyn, og etter at massevaksineringen ble gjennomført.

Informasjon om yrkesvaksinasjon

Folkehelsinstituttets veileder om yrkesvaksinasjon har informasjon om hvilke vaksinasjoner som bør tilbys i ulike yrker:
Yrkesvaksinasjon (fhi.no)

Kontakt

Toril Berge

Pressekontakt

916 00 218