Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos 8 av 10 virksomheter i overnattings- og serveringsbransjen

Arbeidstilsynet har hatt en omfattende tilsynssatsing i overnattings- og serveringsbransjen siden 2015.
– At så mange som 8 av 10 virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Her kan du lese rapporten:pdf

Tilsyn i overnattings-og serveringsnæringen 2015-2017.pdf

Unge ekstra utsatt

Det jobber over 90 000 i overnattings- og serveringsbransjen i Norge, svært mange av arbeidstakerne er unge og utenlandske. Bransjen er preget av mange små virksomheter, høy turnover og konkursryttere. Det er lav organisasjonsgrad og også enkelte useriøse virksomheter.
Hos både arbeidsgivere og arbeidstakere er kunnskapen om arbeidslivets regler dermed ofte lav, både når det gjelder plikter og rettigheter.
– I sum bidrar dette til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb. Mange unge og utenlandske arbeidstakere har sitt første møte med det norske arbeidslivet i overnattings- og serveringsbransjen. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne har det mest elementære på plass og gir dem en god start. Dette vil de unge arbeidstakerne også bringe med seg videre i arbeidslivet, sier Vollheim.

Arbeidsgivere mangler kunnskap

Tilsynene viser at mange av bruddene handler om hvordan arbeidet er organisert. For eksempel gjelder dette arbeidsavtaler, planlegging, registrering og kontroll med arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling. Arbeidstilsynet har også avdekket store mangler i det grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Mange svikter i arbeidet med å kartlegge og vurdere risiko. Verneombudsordningen er mangelfull, og verken verneombudene eller ledere får den opplæringen de skal ha. Bransjen har også et stort forbedringspotensial når det gjelder det å til å være tilknyttet og bruke godkjent bedriftshelsetjeneste
Mange arbeidsgivere mangler nødvendig kunnskap og ressurser for å kunne jobbe godt med arbeidsmiljøet.
– Noe av dette kan skyldes at det er en bransje med stadige nyetableringer og eierskifter. Men det er ingen unnskyldning. Overnatting og servering er en næring hvor arbeidstakere utsettes for ulike risikofaktorer som kan føre til skade eller sykdom, sier Vollheim.
Bransjen preges av høyt arbeidstempo, få pauser, kvelds- og nattarbeid. Stressa og slitne ansatte har større risiko for å gjøre feil, noe som kan føre til skade og sykdom både for seg selv og sine kolleger. Derfor er flesteparten av tilsynene gjennomført når det er høysesong i bransjen, for eksempel på sommeren og i julebordssesongen, når arbeidspresset er størst.
– Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiverne arbeider godt med å kartlegge og vurdere de risikofaktorene som finnes på arbeidsplassen, og som kan få konsekvenser for de ansattes helse og velferd, sier Vollheim.

3 av 10 får ikke minstelønn

Fra januar 2018 trådde det i kraft en delvis allmenngjøring av tariffavtale (minstelønn) for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. I 2018 har Arbeidstilsynet kontrollert dette i 509 tilsyn, og våre funn viser at 3 av 10 virksomheter bryter loven om allmenngjort lønn.
Siden våren 2017 har det også vært et større fokus på seksuell trakassering i bransjen. I 2018 har Arbeidstilsynet både veiledet om temaet og kontrollert om virksomhetene har rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.
– Halvparten av de nesten 300 virksomhetene hvor vi har kontrollert dette temaet har for dårlige rutiner for håndtering av seksuell trakassering, sier Vollheim.
Næringen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Arbeidstilsynet samarbeider tett med andre myndigheter og kontrolletater, og går ofte sammen på tilsyn når det er mistanke om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Fortsatt satsing

Arbeidstilsynet fortsetter innsatsen i overnattings- og serveringsbransjen i 2019. Også i tilsynene fremover vil Arbeidstilsynet være opptatt av grunnleggende forhold som arbeidsavtaler, planlegging og registrering av arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling. Verneombudsordningen, opplæring av verneombud og leder og tilknytning til og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste vil også være viktige tema.

Resultater fra rapporten «Arbeidstilsynets tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015-2017»

Rapporten oppsummerer de 4459 tilsynene som er gjennomført i denne perioden. 3404 er tilsyn med serveringsvirksomheter og 711 tilsyn med overnattingsvirksomheter. Arbeidstilsynet har funnet avvik og varslet pålegg i nesten 80 prosent av tilsynene. Det er også gitt overtredelsesgebyr i 15 av tilsynene og tvangsmulkt i 14 av tilsynene. 6 av virksomhetene er politianmeldt.

I tillegg har Arbeidstilsynet gjennomført 675 tilsyn i bransjen i 2018. Samlet reaksjonsprosent er også her 80 prosent.

Arbeidsavtale: Nesten to av ti av de kontrollerte virksomhetene gir ikke skriftlig arbeidsavtale til sine ansatte. Blant de som har arbeidsavtale er nesten 60 prosent av disse avtalene mangelfulle, og ikke i tråd med minstekravene i regelverket.
Arbeidstidsbestemmelsene: 4 av 10 gir ikke godtgjørelse for overtid. To av ti mangler kontroll på de ansattes arbeidstid. I underkant av en tredjedel av de kontrollerte virksomhetene har ikke gjennomført tiltak for å sikre kontroll på arbeidstiden til de ansatte. Like mange mangler arbeidsplaner med oversikt over hvem som skal jobbe til hvilke tidspunkter.
Verneombud: 6 av 10 har ikke valgt verneombud. Av de som har verneombud mangler 6 av 10 lovpålagt opplæring.
HMS-opplæring: Mer enn hver tredje arbeidsgiver mangler lovpålagt HMS-opplæring.
Kartlegging og risikovurdering: Over halvparten mangler systematisk oversikt over risikofaktorene på arbeidsplassen og har heller ikke satt i gang tiltak for å håndtere disse.
BHT: Halvparten av de kontrollerte virksomhetene (50 prosent) er ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.
Vold og trusler: I 2017 ble det i 1093 tilsyn kontrollert om arbeidsgiver hadde rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler. 1 av 4 virksomheter fikk pålegg på dette.

Social tagging: >

Comments are closed.