Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Tilsyn for å hindre storulykker

I tillegg vil også de enkelte tilsynsmyndighetene følge opp relevante krav i eget fagregelverk og hvordan virksomhetene har fulgt opp forrige storulykketilsyn.

De fem tilsynsmyndighetene som forvalter storulykkeforskriften, gjennomfører hvert år tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften. Myndighetene kontrollerer at virksomhetene arbeider systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker.

Storulykkeforskriften krever at virksomhetene skal ha et styringssystem med gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid. Dette gjelder blant annet opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Fem tilsynsmyndigheter

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil) forvalter storulykkeforskriften.

Myndighetene fordeler tilsynene med virksomhetene mellom seg og ved noen anledninger gjennomføres felles tilsyn. DSB leder koordineringsgruppen for storulykkeforskriften.

Resultater fra tilsyn i 2017

Obligatorisk tema for tilsynet i 2017 var vedlikehold og oppfølging av virksomhetens tiltak etter forrige storulykketilsyn.

De samlede tilsynsresultatene viser:

  • For temaet vedlikehold ble det gitt 44 avvik og 34 anmerkninger.
  • Antall funn i tilsynene i 2017 er noe lavere enn i 2016.
  • For første gang er antall funn det samme for både melde- og sikkerhetsrapportpliktige virksomheter. Tidligere har det vært dårligere resultater hos de meldepliktige virksomhetene, men det har vært en gradvis forbedring de siste årene. Disse resultatene kan indikere at gjentatte tilsyn fører til langsiktige forbedringer.

Les mer om fjorårets storulykketilsyn: Årsrapporten fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (.pdf fra dsb.no)

Sevesokonferansen 2018

Sevesokonferansen arrangeres annet hvert år og finner sted i Tønsberg den 20. september 2018. Konferansen er en møteplass for virksomheter underlagt storulykkeforskriften og myndighetene som forvalter forskriften. Programmet er i ferd med å ferdigstilles og invitasjon vil bli sendt ut og lagt på nettsidene til tilsynsmyndighetene i andre halvdel av juni.

Hovedtema på konferansen:

  • Retningslinjer for kvantitative risikoanalyser
  • Strategi for forebygging av storulykke
  • Sikkerhet ved eierskifte i kjemisk industri
  • Informasjon fra storulykkemyndighetene og læring fra hendelser

Nye publikasjoner fra EUs storulykkebyrå MAHB

EUs storulykkebyrå «Major Accidents Hazards Bureau» (MAHB) har i vår publisert en rekke nye dokumenter:https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/publications 

Se spesielt «Good Practice Report – Explosives and Pyrotechnic Sites». Dette er en kortrapport etter en «Mutual Joint Visit» for EU og EØS-land som ble arrangert hos DSB i november 2016.

Les mer

Aktivitetsplan 2018 for Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (.pdf fra dsb.no)
Om storulykkevirksomheter og storulykkeforskriften (dsb.no)
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Mer informasjon

Spørsmål kan rettes til:
Arbeidstilsynet: 73 19 97 00 ved kontaktperson Kristin Log Indbjo.
DSB: 33 41 25 00 ved kontaktperson Ragnhild Gjøstein Larsen.
Miljødirektoratet: 73 58 05 00 ved kontaktperson Kari Kjønigsen.
NSO: 90 100 333 ved kontaktperson Bjørn Egil Jacobsen.
Ptil: 51 87 32 00 ved kontaktperson Arne Johan Thorsen.

 

 


Konverter denne siden til PDF

Social tagging: >

Comments are closed.