– Halvparten bryter regelverket ved kjøp av renhold single

Dette viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for å kartlegge hvilken kunnskap innkjøperne i private bedrifter har om plikter de må oppfylle ved kjøp av renholdstjenester. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt for virksomheter å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som ikke er godkjent, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Undersøkelsen avdekker at svært mange innkjøpere i små og mellomstore bedrifter ikke kjenner til reglene de skal følge når de kjøper renhold.

Innkjøperne skal kontrollere renholdernes lønn

I tillegg til å sjekke i renholdsregisteret på arbeidsstilsynet.no om renholdsvirksomheten de bruker er godkjent, skal de blant annet kontrollere at de som gjør rent har lovlige lønns- og arbeidsforhold. I og med at renholdsbransjen er allmenngjort, har alle som jobber i bransjen krav på minstelønn.

En innkjøper (oppdragsgiver) skal kontrollere (påse) at leverandøren følger allmenngjøringsforskriften, det vil si at de ansatte har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Innkjøper skal også informere leverandør om at arbeidstakerne minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften, for eksempel om bestemmelsene om minstelønn. 

Ifølge direktør Trude Vollheim har innkjøperne en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. En bransje som over tid har hatt store utfordringer med useriøse aktører.

– Ved å kjøpe renhold lovlig bidrar innkjøperne til å bekjempe markedet for de useriøse. Samtidig bidrar de til å sikre at den som gjør rent på arbeidsplassen har forsvarlige og lovlige arbeidsforhold, sier Vollheim.

Enkelt å kjøpe godkjent

Innkjøperne kan enkelt sjekke i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no hvilke renholdsvirksomheter som er offentlig godkjent, og som dermed driver lovlig.

I tillegg har Arbeidstilsynet laget en guide ved kjøp av renholdstjenester, som skal hjelpe innkjøper med å ivareta informasjons- og påseplikten ved kjøp av renholdstjenester. Alle som kjøper renhold skal ha rutine for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at renholdsvirksomheten de bruker etterlever allmenngjøringsforskriften. Hensikten med guiden er at å gi innkjøperne veiledning og verktøy til å gjøre dette riktig. Arbeidstilsynets guide består av tre steg:

1. Rutine for å ivareta påseplikten

2. Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang

3. Sjekkliste for kontroll av HMS-kort i renholdskontrakter

Myndighetene og partene sammen for en seriøs renholdsbransje

Treparts bransjeprogram renhold, som består at Virke, NHO Service og Handel, Arbeidsmandsforbundet, Parat, Spekter, Negotia og Arbeidstilsynet, jobber sammen for økt seriøsitet i renholdsbransjen. Nå går vi sammen ut for å øke innkjøpernes kunnskap om regelverket, og ansvarliggjøre dem. Målet er

– lovlige og forsvarlige arbeidsforhold for de som jobber i renholdsbransjen.

– færre useriøse aktører, og dermed bedre konkurransevilkår for de seriøse i bransjen

Resultater fra undersøkelsen

LØNNS-OG ARBEIDSVILKÅR:  

  • De aller fleste er opptatt av at renholdere skal ha lovlige lønns- og arbeidsvilkår, men halvparten mener også at ansvaret primært ligger hos renholdsbyråene.  
  • 84 % stoler på at renholdsbyråene har kontroll på lønns- og arbeidsvilkår 
  • Under halvparten har kontrollert i henhold til påseplikten

GODKJENNINGSORDNINGEN:

  • Over halvparten sier at de ikke har hørt om godkjenningsordningen for tilbydere av renholdstjenester.
  • Av de som har hørt om godkjenningsordningen, har bare tre av ti god kjennskap. 

RENHOLDSREGISTERET:

  • Bare 1 av 4 har hørt om renholdsregisteret. Og bare 30 % av disse har god kjennskap til det.  
  • 7 av 10 vet ikke hvilke konsekvenser man får ved ikke å følge regelverket  

(300 respondenter: innkjøpere i små og mellomstore private virksomheter i Norge.)

 Om godkjenningsordningen

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt for virksomheter å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som ikke er godkjent (gjelder ikke for forbrukere).

Godkjenningsordningen ble innført i 2012. For å bli godkjent må renholdsvirksomhetene blant annet ha valgt verneombud, inngått avtale med bedriftshelsetjeneste, dokumentere at de betaler allmenngjort tariff, at de har lovlige arbeidsavtaler samt at alle som utfører renhold har gyldig HMS-kort.

Mer informasjon om godkjenningsordningen

Om renholdsregisteret

Renholdsregisteret fikk høsten 2017 nytt design og nye funksjoner. Målet var at det skulle bli lettere å sjekke om en renholdsvirksomet er godkjent. Man kan søke direkte på en virksomhet, eller lete og finne i kartvisning eller geografisk listeoversikt. Det er også mulig å abonnere på endringer hos «sin» renholdsvirksomhet. Man vil da for eksempel få varsel om virksomheten får trukket tilbake sin godkjenning.

Finn godkjente renholdsvirksomheter i renholdsregisteret