Landsdekkende aksjon i industrien single

– Vi ser at det er mange skader og ulykker i industrien. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt. Gevinsten ved å forebygge ulykker er stor, både for virksomheter, arbeidstakere og samfunnet generelt, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Industrinæringen er valgt ut som en av tre hovednæringer Arbeidstilsynet vil gjøre en særskilt innsats i de to neste årene.

Kan resultere i stans, gebyrer og politianmeldelse

– Arbeidstilsynet vil stanse bruken av arbeidsutstyr som mangler sikkerhets- eller verneutstyr. Mangelfull sikring av arbeidsutstyr vil alltid utgjøre en betydelig risiko, sier direktør Trude Vollheim.

Overtredelsesgebyr vil blant annet bli brukt i de tilfeller der Arbeidstilsynet avdekker at vern er fjernet på maskiner med bevegelige deler. Ved alvorlige lovbrudd vil virksomheten bli politianmeldt.

Mange ulykker under vedlikehold og reparasjoner

Ulykkene skjer både under vanlig drift og ved planlagt eller korrektivt vedlikehold. Korrektivt vedlikehold skjer ofte ved at en retter opp avvik mens produksjonen, maskinen eller utstyret er i gang. Eksempler på dette er at noe har satt seg fast eller at maskiner og utstyr har stoppet opp.

Årsak til ulykkene er typisk at maskin eller utstyr mangler vern eller at strømmen ikke er koblet ut ved vedlikehold. Da er det stor risiko for at hånd eller fingre kommer i kontakt med bevegelige deler av maskiner og utstyr. Denne type skade er den som oftest rapporteres til Arbeidstilsynet.

Når det gjelder dødsulykker i industrien skjer også mange av ulykkene i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, verifikasjon, klargjøring og rengjøring av utstyr. Om lag 30 prosent av ulykkene har skjedd i forbindelse med arbeid der vanlig produksjon og drift var i gang, men skulle vært stoppet.

Godt vedlikehold er helt avgjørende for å kunne håndtere fare og risiko på arbeidsplassen. Men vedlikehold er i seg selv også en høyrisikoaktivitet. Derfor er det helt avgjørende å kartlegge og vurdere risiko og iverksette nødvendige tiltak for sikkert vedlikeholdsarbeid.

– Det er ekstra viktig at arbeidsgiver planlegger denne type oppgaver nøye og sørger for at det er kvalifisert personell som utfører vedlikeholdet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Andre årsaker til ulykker er:

 • Manglende opplæring i bruk av maskiner og utstyr
 • Manglende kunnskap om arbeidsplassen. Eksempelvis personer som ikke jobber på stedet til daglig, men som er inne for å gjøre vedlikehold eller er innleid
 • Manglende jevnlig vedlikehold
 • Manglende «lås/merk»-system
 • Manglende risikovurderinger
 • Manglende vern på maskiner eller at vernet kobles ut fordi det oppleves upraktisk i bruk

Hva må arbeidsgiver gjøre?

Eldre maskiner er ofte ikke oppgradert til dagens standard når det gjelder verneinnretninger. Maskiner produsert etter 1995 skal være CE-merket og samsvarserklært i henhold til maskinforskriften.

Arbeidsgiver har plikt til:

 • å sørge for at de maskinene som brukes i virksomheten, er konstruert for sikker bruk og har nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstakerne er vernet mot skader
 • å sikre at det arbeidsutstyret som brukes, er i samsvar med forskriftskravene til den aktuelle typen maskin
 • å sørge for at arbeidstakerne får opplæring og informasjon om maskinene
 • å sørge for kontroll og vedlikehold
 • Maskiner skal straks tas ut av bruk, hvis det oppdages feil som har betydning for sikkerheten og skal ikke brukes igjen før feilen er rettet opp. 

Les mer om Arbeidstilsynets satsing i industrinæringen her: www.arbeidstilsynet.no/industri

Kontaktperson

Rosmari Johnsen, seniorrådgiver og aktivitetsansvarlig for industrisatsingen, tlf.: 992 91 065