Varsling – Kongress 2017 single

På vegne av Forbundsstyret i SAFE, varsles herved SAFEs klubber om Kongress 2017. Kongressen avholdes i tidsrommet 7. – 9. november 2017. SAFEs vedtekter har følgende bestemmelser som regulerer kongressen i SAFE:

4.3.    Forbundsstyret skal informere medlemmene om kongressen med 6 –seks- måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på kongressen må være forbundsstyret i hende 4 –fire- måneder før kongressen. Innsendte forslag skal inneholde forslag til vedtak, begrunnelse og forslagsstillers navn.

5.1     Kongressen skal spesielt behandle følgende saker:

–        Beretning for perioden

–        Regnskap for perioden

–        Rapport fra SAFE sine ulike utvalg

–        Kontrollkomiteens beretning

–        Innkomne forslag til vedtektsendringer

–        Budsjett

–        Strategi og handlingsplan

–        Økonomiske og organisatoriske retningslinjer

–        Retningslinjer for tilsetting av medarbeidere i administrasjonen

–        Valg av forbundsstyre, organisasjonssekretær(er), valgkomité og kontrollkomité

–        Andre innkomne forslag

–        Resolusjoner

6.5     Valgkomitéen skal sette i gang sitt arbeid i så god tid, og senest 6 -seks- måneder

før kongressen, at den kan overlevere forbundsstyret en alfabetisk liste over

foreslåtte kandidater til de verv som skal velges på kongressen.

Listen følger forbundsstyrets innkallingsdokumenter til kongressen.

Valgkomitéens endelige innstilling skal foreligge i løpet av kongressen.

6.6     Forslag på kandidater må være valgkomitéen i hende senest 3 måneder før

kongressen avholdes.

 

Med vennlig hilsen

SAFE

Hilde-Marit Rysst

Leder