Furre: – Vi har mistet tryggheten single

Petroleumstilsynet fikk i 2016 flere bekymringsmeldinger om helse og sikkerhet offshore enn noe tidligere år, hele 36 meldinger, mot 20 i 2015 og 12 meldinger i 2014 . Alvorlighetsgraden er også endret. Der sakene tidligere gjerne gikk direkte på arbeidsforhold, rapporteres det nå mer om forhold som gjelder storulykker. – Med alvorlighetsgraden i hendelsene, både på landanlegg og offshore, har vi mistet den tryggheten vi har hatt, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Furre tror et økt press på partssamarbeidet kan være en årsak til at det er flere bekymringsmeldinger.

– Kostnadskutt og nedbemanninger er nok en faktor, men en stor årsak er også at innspillene fra arbeidstakerne ikke blir tatt hensyn til. Folk føler at de ikke når fram når de tar opp saker med ledelsen, så da ser de ingen annen utvei enn å gå til myndighetene, sier Furre som er bekymret for utviklingen.

-Noen signaler i dag bekymrer veldig med hensyn til valg av sikkerhetsledelse. Jeg hører at gamle ting som nullfilosofi, fraværsskadefokus, isfjellteori og adferdsbasert sikkerhet blir holdt fram som gode måter å jobbe på. I de faglige HMS-miljøene blir slike ting nesten regnet som farlige måter å jobbe på, en måte å lage storulykker på. Så jeg blir bekymret av å høre at slike løsninger løftes opp som gode lederstrategier, sier Furre.

Ptil har satt som mål for 2017at den negative trenden skal snus . Torsdag arrangerte tilsynet et åpent møte med næringen for å diskutere sikkerhetssituasjonen og hva som må til for å få utviklingen tilbake på rett spor.

– Vi er fullt klar over at det er svært vanskelig å fullføre en stor snuoperasjon i løpet av ett år. Vi forventer imidlertid at selskapene oppnår synlige og målbare resultater i løpet av året – innen sentrale sikkerhetsområder. Og vi forutsetter at arbeidet fortsetter så lenge det er nødvendig, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

– Skal vi lykkes med å dreie utviklingen, vil det kreve stor innsats fra hele bransjen – men først og fremst fra selskapsledelsen. Lederne har det daglige ansvaret for å styre risiko i alle sine operasjoner – og sitter også med overordnet ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø, både på kort og lang sikt, understreker hun.

– Konkret forventer Ptil at lederne nå setter sikkerhet og arbeidsmiljø enda høyere på agendaen – og identifiserer tiltak og løsninger som bidrar til å snu utviklingen, sier Ptil-direktøren.

Hun lover at Ptil vil følge nøye med på hvordan næringen jobber med disse utfordringene, og vil oppsummere resultatene i slutten av november 2017.