Offshoreforbundene krever at flyforbudet opprettholdes single

Fagforbundene som organiserer oljearbeidere offshore står sammen i kravet om at flyforbudet for Super Puma-helikoptre EC225LP og AS332L2 opprettholdes, slik at disse ikke kan brukes i personelltransport og SAR-oppdrag på norsk sokkel. Mange oljearbeidere frykter at de nå kan bli tvunget til å fly med samme helikoptertypen som havarerte ved Turøy 29. april i år, hvor 13 mennesker mistet livet, om flyforbudet blir fjernet.

Uttalelsen er adressert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Du kan laste ned brevet til Samferdselsdepartmentet her

Forbundene SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Lederne, Nito, Tekna, DSO, ElogIT og FLT slår fast at mange medlemmer opplever frykt ved tanken på igjen å måtte fly helikoptertypen, og at mange ikke ville klart en slik belastning. Tilliten til de nevnte Super Puma-helikoptrene er borte offshore. Fagforbundene mener at myndighetene og oljeselskapene må legge stor vekt på passasjerenes opplevde sikkerhet.

Det kreves av norske myndigheter at de ikke gir etter for presset fra EU om å oppheve flyforbudet slik EASA, European Aviation Safety Agency (den europeiske luftfartsmyndigheten), gjorde 7. oktober. Det er for forbundene helt uforståelig at EASA opphevet flyforbudet på nåværende tidspunkt. Tiltakene EASA har iverksatt for å tillate flyging har etter forbundenes syn liten eller ingen effekt på sikkerheten og viser her til havarikommisjonens foreløpige granskningsrapport den 28. juni, hvor de skriver:

«På dette stadiet av undersøkelsen finner Havarikommisjonen det mest sannsynlig at ulykken var forårsaket av et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgearene. Utmattingsbruddet synes å ha utviklet seg uten at dette ble fanget opp av de eksisterende påkrevde eller supplerende systemer som skal varsle om feil som er under utvikling. Det er ikke fastslått hvordan sprekken oppstod.»

Når havarikommisjonen skriver at dette synes å ha utviklet seg uten at påkrevde eller supplerende systemer har fanget dette opp så er det et alvorlig signal. Forbundene kan derfor ikke se at tiltakene EASA har iverksatt adresserer denne problemstillingen på en tilfredsstillende måte. Det mest fornuftige av EASA ville derfor være å avvente videre konklusjoner fra havarikommisjonens granskning. På bakgrunn av ovenstående krever derfor fagforbundene at flyforbudet som Luftfartstilsynet har innført opprettholdes og at Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet tilbakeviser ethvert forsøk fra EU-hold om å oppheve flyforbudet, i det minste til den endelige rapporten fra havarikommisjonen legges fram. Hvilken holdning forbundene vil innta når denne rapporten foreligger vil avhenge av rapportens innhold og hvilke tiltak som blir iverksatt.

Forbundene vil også påpeke at de er svært tilfreds med at Statoil, som den dominerende aktøren på norsk sokkel, så tydelig har sagt fra om at selskapet ikke vil benytte seg av EC225LP og AS332L2 i dagens situasjon, og forbundene forventer at de andre oljeselskapene inntar den samme holdningen. Dette er ikke bare en viktig beslutning sett i forhold til den fysiske helikoptersikkerheten, det er også et signal om at den opplevde sikkerheten til passasjerene tas på alvor.

Forbundene krever også at norske myndigheter ikke implementerer EASAs nye felleseuropeiske regelverk for offshore helikopteroperasjoner (HOFO).
Det nye regelverket innebærer at norske myndigheter må åpne den norske kontinentalsokkelen for helikopteroperatører fra andre land ved at det ikke lengre kan stilles krav om norsk driftstillatelse.

Helikopterselskapene som flyr på norsk kontinentalsokkel i dag er godkjent og kontrolleres av norske myndigheter. Hvis HOFO innføres, vil det være fritt fram for helikopteroperatører fra et hvilket som helst EU-land å fly på norsk kontinentalsokkel uten at norske myndigheter har mulighet til å føre samme tilsyn som de gjør med de norske operatørene i dag. En slik markedsåpning vil også kunne medføre at dagens etablerte helikopteroperatører flagger ut til et annet EU/EØS land. Norge vil heller ikke ha mulighet til å gi ut norske forskrifter for operasjonene på samme måte som i dag.

I sum vil dette svekke sikkerheten for norske offshorearbeidere og må derfor avvises, fastslår forbundene. Forbundene viser også til den betydelige motstanden det er mot HOFO i både helikopter- og oljebransjen.