Furre: – Kraftig forverring innen forpleining single

– Nedbemanninger som følge av beinharde anbudskonkurranser, med reduksjoner på 20 -30 prosent, har ført til en kraftig forverring av arbeidsforholdende innen forpleining, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre. Han ledet fredag SAFEs delegasjon i et møte hos Ptil om forholdene.

– Både SAFE og andre forbund tok tidlig dette opp med Ptil. SAFE sendte bekymringsmelding for ett år siden, og Ptil har siden fulgt dette opp gjennom en rekke tilsyn på forpleiningsområdet, og funnene i disse ble lagt fram i møtet. Tilsynene har avdekket en lang rekke mangler. Typisk er manglende arbeidstakermedvirkning i beslutningsprosesser. Slik medvirkning er i flere tilfeller erstattet av ”informasjon” i etterkant av at beslutningene er tatt. Vi ser også at behandling av saker og prosesser i AMU’er er utelatt, sier Furre.

Han er tilfreds med at Ptil har tatt SAFEs bekymringsmelding på alvor, og satt søkelyset på forpleining i sitt tilsynsarbeid. Nå forventer han at funnene som er gjort følges opp på en god måte.

– I møtet ga vi Ptil tilbakemeldinger om hva det bør ha fokus på i det videre arbeidet på området. For situasjonen er alvorlig og urovekkende. Bekymringen gjelder både arbeidsforholdene til de som jobber innen forpleining, men også for de som mottar tjenestene fra dem, siden servicegraden er redusert som følge av bemanningskuttene. For oss er det viktig å få fram at 12 timers arbeidsdager med nattarbeid ikke er forenelig med stoppeklokke-mentalitet og tidspress, understreker Furre.

Det er også avdekket at det er lite kontakt mellom tillitsvalgte/verneombud på tvers av selskapene, noe som også vanskeliggjøring aktiv arbeidstakermedvirkning.

– SAFE vil holde et solid tak i dette, både internt og i forhold til oppfølging av Ptils videre arbeid, understreker Roy Erling Furre.

I tillegg til Furre var Oddleiv Tønnessen fra ESS og Tom Ove Dyrnes fra Sodexo med i SAFEs delegasjon i møtet med Ptil.