Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Fullt gjennomslag for endringer i skatteloven

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet endringer i skatteloven, slik at tillitsvalgte ikke skal måtte skatte av bedrifters utgiftsdekning av tillitsvalgtes reiser. – Vi har jobbet med denne saken i over to år, og er derfor svært tilfreds med at Finansdepartementet i dagens budsjettforslag rydder opp i en uholdbar rettstilstand, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Senest i august var en delegasjon fra SAFE i møte med Finansdepartementet ved statssekretær Jørgen Næsje for å understreke viktigheten av en lovendring. Den nye rettstilstanden oppstod etter en dom i Gulating lagmannsrett som egentlig medførte at bedrifter skulle innberette all utgiftsdekning for tillitsvalgtarbeid som lønn – og at tillitsvalgte altså måtte skatte av dette.

– I all vår kontakt med myndighetene har vi framhold det urimelige i dette, og pekt på at det rokker ved fundamentet i 3-partsamatrbeidet og den norske modellen i arbeidslivet. Etter sommerens møte i Finansdepartementet satt vi med en følelse av at både den politiske ledelse og byråkratiet hadde sett det urimelige i rettstilstanden, og forventet nesten at statsbudsjettet ville inneholde en lovendring, sier Rysst.

– Like fullt er det med stor glede og lettelse vi finner denne lovendringen i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er en stor seier for oss, og også en understreking av at myndighetene ser viktigheten av å ha et velfungerende tillitsvalgtapparat i norsk arbeidsliv. For uten denne endringen ville faktisk tillitsvalgte måtte betale av egne, private lommer når de utførte sine verv i ulike sammenhenger, sier Rysst.

Dette skriver Finansdepartementet i budsjettforslaget:

”I en rettskraftig lagmannsrettsdom fra 2013 ble det slått fast at arbeidsgivers dekning av kostnader til tillitsvalgtes deltagelse på fagforeningsmøter og kurs utløser skatteplikt for den tillitsvalgte.

Regjeringen mener at det er uheldig at tillitsvalgte skal være skattepliktige for arbeidsgivers dekning av kostnader til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslås det å lovfeste det sedvanerettslige skattefritaket. Samtidig utvides fritaket til også å omfatte arbeidsgivers dekning av andre kostnader til tillitsvalgtes utøvelse av sitt verv som tillitsvalgt enn de som omfattes av det sedvanerettslige fritaket.

Departementet foreslår en generelt utformet fritaksbestemmelse. Det avgjørende for skattefrihet etter den foreslåtte bestemmelsen er at kostnadene som dekkes er tilstrekkelig nært knyttet til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt. Dette må bero på en konkret vurdering. Det er ikke et vilkår at arbeidsgiver er forpliktet til å dekke kostnadene etter tariffavtale eller annen overenskomst.

Departementet legger til grunn at slik kostnadsdekning vil være fradragsberettiget på arbeidsgivers hånd, og at det ikke skal svares arbeidsgiveravgift. Videre vil det ikke være plikt til å gjennomføre forskuddstrekk i eller gi lønnsopplysninger om slik kostnadsdekning. ”

Social tagging:

Comments are closed.