Nattillegg-saken tas opp til behandling i Høyesterett i dag single

I dag starter Høyesterett behandlingen av hvorvidt 7.500 riggarbeidere skal få nattillegget medregnet i pensjonsgrunnlaget sitt. Dommen kan også få konsekvenser for andre arbeidstakere.

SAFE og Industri Energi anla i 2011 et felles gruppesøksmål på vegne av 7.500 medlemmer i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund. Forbundene tapte i Stavanger tingrett våren 2014, men anket dommen til Gulating lagmannsrett. Der vant vi enstemmig.

SAFE og Industri Energi argumenterte for at nattarbeid framgår som en fast del av den ansattes arbeidsplan, og at nattillegget derfor ikke kan regnes som et varierende eller midlertidig tillegg, slik motparten hevdet.

– Retten la avgjørende vekt på at den døgnkontinuerlige skiftordningen over tid framstår som svært fast, sier advokat Alexander Lindboe som prosederer saken for IE. Advokat Bent Endresen reppresenterer SAFE.

Norges Rederiforbund anket dommen fra lagmannsretten til Høyesterett. Det er satt av tre dager i Høyesterett.

Dommen vil få betydning for flere enn riggarbeiderne

Dersom SAFE og Industri Energi vinner i Høyesterett, får riggarbeiderne på bakgrunn av dommen et pensjonsgrunnlag som per år er 50.000 kroner høyere enn i dag.

Lindboe mener dommen som faller i Høyesterett også vil ha betydning utover de 7.500 riggarbeiderne som anla saken i 2011.

– I januar 2001 kom det ny pensjonslovgivning, lov om foretakspensjon. Hovedregelen er at all skattepliktig inntekt skal være en del av pensjonsgrunnlaget. Loven gir arbeidsgiver anledning til å trekke fra overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og varierende og midlertidige tillegg fra skattepliktig lønn. Industri Energi og SAFE argumenterer for at nattillegget er et fast tillegg og derfor skal være pensjonsgivende, utdyper Lindboe.

– Lønnsbegrepet i alle de sentrale pensjonslovene i privat sektor er identisk eller tilnærmet identisk med pensjonsgrunnlaget for riggarbeiderne, sier han. Dommen vil derfor ha betydning for alle de som arbeider skift og som har ulempetillegg på grunn av arbeidstidsordningen i privat sektor.