Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Enighet i frontfaget

Det er enighet i frontfagsforhandlingene. Partene kom til enighet først over 13 timer på overtid. Meklingsfristen var midnatt natt til søndag. – Det har vært vanskelig forhandlinger, og vi hadde håpe om et bedre resultat, sier Roy Aleksandersen, tariffansvarlig i SAFE.

– Det er en kjennsgjerning at SAFE har vært i mindretall i forhandlingsutvalget på tross av at vi representerer flertallet på Industrioverenskomsten i YS. Uansett har YS og Parat liten vekt i forhold til LO og Fellesforbundet i disse forhandlingene, kjøttvekta blir utslagsgivende, sier Aleksandersen.

Det gis ingen generelle tillegg i årets oppgjør. Alle minstelønnssatser og variable tillegg er imidlertid økt med 2,9 %. I tillegg får arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomstens TEKO-del et lavlønnstillegg på kr 2,- per time. Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2016.

Rammen for oppgjøret er beregnet til 2,4 % inklusive overheng og glidning. De ulike elementene i rammen er som følger:

Overheng fra 2015-2016:  1,1 %
Forventet glidning: 1,0 %
Generelle tillegg: 0,0 %
Tekniske endringer: 0,28 % regulering av minstelønn, offshoretillegg mv

Oppgjøret må betraktes som svært moderat og ansvarlig, og tar hensyn til situasjonen for den konkurranseutsatte delen av industrien.

Vi har fått nye bestemmelser som klargjør bedriftsbegrepet i VO-delens kap. 8 om «Arbeid utenfor bedrift». Dette er et resultat av Arbeidsrettens dom fra 9. mars 2015 i Brødrene Langset-saken, og var svært viktig for oss å få gjennomslag for.

Bestemmelsene slår nå fast at bedriftsetableringer og overføring av ansatte mellom oppdragssteder, ikke kan finne sted i den hensikt å omgå eller komme fri fra tarifforpliktelser. Videre slås det fast at man ved etablering av underavdelinger/bedrifter må sikre at disse er reelt organisert og med egen ledelse. Arbeidsgiver kan etter dette ikke organisere seg bort fra tariffavtalevilkår gjennom situasjonsbestemt og kortvarig etablering av virksomhet.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er – og har vært – et vanskelig tema, og en endelig løsning vil ligge noe frem i tid. Det er imidlertid gledelig at regjeringen i brev til Riksmekleren har gjort det klart at den stiller seg positiv til å utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjoner i privat sektor. Utredningsarbeidet vil også omfatte spørsmålet om arbeidstaker bør få adgang til å opprette en personlig pensjonskonto, slik Parat har gått inn for. Videre skal utredningen omhandle opptjening av pensjon fra første tjente krone, ved jobb bytte og stillingsbrøk.

Utvalgsarbeid i perioden

Partene har også blitt enige om å jobbe mer med følgende områder i tariffperioden:

Kompetanseutvikling

Garantilønn

Redigering av overenskomsten inkludert vurdering av omfangsbestemmelse

Praktisering av unntaksbestemmelsene i VO-delens kap. VIII

For øvrige detaljer i meklingsresultatet henvises det til protokollen.

Flertallet i forhandlingsutvalget sa ja til skissen. Det skal derfor gjennomføres uravstemning over resultatet. Fristen er satt til kl. 12:00 fredag 29. april 2016. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Social tagging: >

Comments are closed.